Kuuse langetamine Käsmu bussijaamas

Hea külaelanik!

Külaseltsi juhatusega kooskõlastatult on Vihula Vallavalitsus langetanud Käsmu bussiootepaviljoni kõrval kasvanud kuuse.

Tegemist on vallale kuuluva maaga ning kuuse langetamise otsuse võttis vastu vald. Valla otsus põhineb omakorda küla poolt vallale esitatud taotlusel toetada vee-, elektri- ja kanalisatsioonilahendustega vesitualeti rajamist Käsmu bussijaama.

Vald vajab ruumi kanalisatsioonipaagi paigaldamiseks; lisaks mõjutaks puu lähedus ja niiskus negatiivselt Eesti Kunstiakadeemia poolt hetkel disainitavat uut puidust bussiootepaviljoni.

Puu ei olnud pikaajaliselt elujõuline ning oli ka kahe kolmandiku ulatuses pehkinud.

Külaelanikelt on tulnud ettepanek jõulutulede riputamiseks Käsmu külla sissesõidul vasakul käel kasvava suure, ilusa kuuse külge. Kaalume võimalusi.

Käsmu külaseltsi juhatus

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Kuuse langetamine Käsmu bussijaamas on saanud 8 vastust

 1. Haivo Laulik kirjutab:

  Tere!
  Soovisin tegelikult küsida arvamust MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse esinaiselt. Aga paistab, et see pole võimalik.
  Proovin olla veel konkreetsem ja saada ikkagi selgust nendele küsimustele, millest Sa väga püüdlikult kõrvale põikled.
  Sinu teade koduleheküljel kuuse mahavõtmise kohta.
  Teatad kõigile: Külaseltsi juhatusega kooskõlastatult on Vihula Vallavalitsus langetanud Käsmu bussiootepaviljoni kõrval kasvanud kuuse.

  Ja Sinu sõnad meie avalikust kirjavahetusest:
  Kordan – kuusk kasvas valla maal. Selle mahavõtmises puudus juriidiline sõnaõigus nii külaseltsil kui külaelanikel. Vald teavitas külaseltsi juhatust mahavõtmisest vaid elementaarsest viisakusest.
  Saad ise aru, mida rahvas arvab, lugedes kahte Sinu siin toodud väga vastakat väidet. Vanasti oli sellisele tegevusel kindel sõna ….. Ja ka kuuse väljakuulutatud mädanemise astmega oma õigustühist luba varjata on …..
  Lugesin veel Sinu esinemisi igasugustel üritustel ja foorumitel. Sinu väited, kus Sa väljendad kogu Käsmu külarahva arvamust on täielik vale. Kordan, ei Sinul, ega MTÜ Käsmu Külaseltsilil pole selleks volitusi. Palun viita siia lisatud MTÜ Käsmu Külaseltsi põhikirja lõigule, mis annab talle õiguse esindada kõikki küla elanikke ja omandada maad, näiteks Käsmu külas.
  II EESMÄRK JA TEGEVUSED

  2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on Käsmu küla taaselustamisele, säilimisele ja elujõulise kogukonna arengule kaasaaitamine; kodanikualgatuse, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse arengu toetamine.

  2.2 Ühingu eesmärgist lähtuvalt võib Ühing arendada järgmisi tegevusi:
  2.2.1 põhieesmärki taotlevate füüsiliste isikute tegevuse ühendamine ning omavahelise koostöö korraldamine ja arendamine;
  2.2.2 seltsielu toetamine ja edendamine;
  2.2.3 teabe hankimine ja levitamine;
  2.2.4 koolituste ja teavitusürituste korraldamine;
  2.2.5 trükiste ja infovoldikute väljaandmine;
  2.2.6 pere-, naiste- ja noorteliikumise toetamine;
  2.2.7 ajaloo-, kultuuri- ja kunstiväärtuste kaitsele kaasaaitamine;
  2.2.8 loodushoiu ja heakorrapõhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;
  2.2.9 harrastus – ja ajaviiteürituste korraldamine;
  2.2.10 heategevusega tegelemine kogukonna arengu hüvanguks;
  2.2.11 muude Ühingu tegevuse eesmärkidest lähtuvate ülesannete täitmine;
  2.2.12 muu majandustegevuse arendamine Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
  6.5 Juhatuse ülesandeks on:
  6.5.1 Ühingu igapäevase töö korraldamine;
  6.5.2 Ühingu liikmete arvestuse pidamine;
  6.5.3 Ühingu vara ja rahaliste vahendite kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkoosoleku otsusele.

  Külavanemana palun näita oma ametistatuudis, koht mis võimaldab Sinul esineda ilma rahvalt vastavaid volitust saamata. Sina oled juriidilise mina mina tehnilise haridusega. Sinul on kahtlemata eelis.

  Lisan väljavõtte kehtivast külavanema staatusest.
  § 3. Aleviku- ja külavanema õigused
  Aleviku- või külavanemal on õigus:
  1) otsustada ja kehtestada aleviku või küla koosolekute läbiviimise kord käesoleva statuudiga reguleerimata küsimustes, kutsuda kokku aleviku- või külaelanike koosolekuid, algatada ja taotleda koosolekutel alevikule või külale vajalike otsuste hääletamisele panemist ja vastuvõtmist;
  2) saada oma ametikohustuste täitmiseks vajalikke vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusakte, dokumente ja muud teavet, välja arvatud teave, mis on seadusega keelatud;
  3) nõuda vallavalitsuse kaudu alevikku või küla puudutavate probleemide käsitlemist vallavolikogus, vallavalitsuses, riigiasutustes või muudes institutsioonides;
  4) osaleda volikogu istungitel ja kutsutuna vallavalitsuse istungitel, komisjonide koosolekutel ning nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse aleviku või küla eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi;
  5) teha aleviku- või küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele aleviku või küla heakorda ja avalikku korda puudutavates küsimustes;
  6) taotleda aleviku või küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest lähtudes aleviku või küla koosolekul vastuvõetud otsustest ning arengukavast.
  § 4. Aleviku- ja külavanema ülesanded
  Aleviku- või külavanema ülesanded on:
  1) edastada aleviku- või külaelanike ühised ettepanekud ja probleemid vallavalitsusele;
  2) edastada aleviku- või külaelanikele omavalitsusest ja mujalt laekunud alevikku või küla ja selle elanikke puudutavat informatsiooni;
  3) organiseerida alevikus või külas ühistegevust ning kutsuda aleviku- või külaelanikke koostööle;
  4) organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saabumiseni;
  5) osaleda valla aleviku- ja külavanemate koosolekutel;
  6) korraldada vähemalt üks kord aastas aleviku- või külaelanike koosoleku ja esitama seal aruande oma tegevuse ja alevikule või külale eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta;
  7) korraldada aleviku või küla arengukava koostamist.
  Näita milliste punktide alusel esindad paljudel foorumitel nii kindlalt meie elanike arvamust.
  Miks sa rikud seda statuuti ja ei kutsu Käsmu elanikke nõutavale üldkoosolekule ühisele tegevusele volituste saamiseks
  Haivo Laulik

  • Kristjan Altroff kirjutab:

   Aitäh, Haivo!

   Oled asjast valesti aru saanud.

   Küla on andnud mandaadi 29.10.2016 üldkoosolekul Käsmu bussijaama WC ja bussiparkla rajamiseks. Selle mandaadi alusel me tegutsemegi. Hetkel tegeleme lahenduste väljatöötamisega, et neid siis presenteerida üldkoosolekule otsustamiseks. Seega otsustab lõpliku lahenduse üldkoosolek.

   Sa oled asunud kahe koosoleku – mandaadi andmise ja lahenduse presenteerimise ja otsustamise – vahel esitama põhjendamatuid süüdistusi.

   Astu nüüd samm tagasi ja hinga taas rahulikult – ka Sinul saab olema võimalus koosolekul oma seisukohti väljendada ja hääl anda. Sinu hääl on meile oluline.

   Päikest!

   Kristjan

 2. Epp Ojalill kirjutab:

  Lugesin neid kommentaare.Ka mina vestlesin Haivoga ja leidsin,et ehk tõesti peaksime tegema vähemalt kaks korda aastas küla üldkoosoleku,et rohkem kaasata meie tegevusse külarahvast ja nende arvamust.Külaseltsi koosolek aga vastavalt vajadusele,seda võib teha ka mitu korda aastas kui selleks on vajadus.Arvan,et siia kommentaaridesse võiksid inimesed panna ka oma ettepanekuid ja arvamusi.Mäletan,et mõni aasta tagasi olid inimesed nördinud,et külavanemal ja külaseltsil ei ole oma postkasti kuhu nemad saaksid esitada oma ettepanekuid.Nüüd on see postkast juba üle aasta olemas aga oh häda…mitte ühtegi ettepanekut ega arvamust.Tundub,et me armastame otsida miinuseid aga mitte ärakasutada seda ,mis on olemas.Olgem positiivsed ja avaldage oma mõtteid ja arvamusi,see ühendab küla rohkem kui negatiivsus.
  Kaunist päeva teilekõigile!

  • Kristjan Altroff kirjutab:

   Loomulikult, Epp!

   Juhin tähelepanu, et 2016. aastal toimuski rohkem küla üldkoosolekuid kui viimase 6 aasta jooksul kokku : ) Koosolekuid on planeeritud ka käesolevasse aastasse.

   Samuti saame jooksvaid küsimusi arutada nii siin, kui Facebooki Käsmu grupis.

   Kristjan

 3. Haivo Laulik kirjutab:

  Tere!
  Olen nii Käsmu elanik, kui ka MTÜ Käsmu Külaselts kauaaegne liige. Mul on mõned küsimused ja ettepanekud meie MTÜ juhatusele.
  1. Olen mures, et meie MTÜ tegutseb väljaspool oma põhikirja volitusi. Soovitan juhatusel lugeda, milliseks tegevuseks on meie MTÜ loodud.
  2. Soovitan lõpetada terminite “Külaelanikelt on tulnud ettepanek” kasutamine. See meenutab väga aega kui NLKP juhtkond rahva nimel juhtis tervet suurt maad. Kirjutan seda sellel põhjusel, et meie MTÜ juhatus pole vähemalt nelja aasta jooksul kutsunud kokku ühtegi oma liikmete probleem koosolekut. Ei ole arutatud ühtegi Käsmu probleemi, mida meie põhikiri võimaldab arutada. Kust tulevad siis juhatusel volitused sellisteks suurelisteks avaldusteks ja ülekülaliseks tegevuseks. Meie MTÜ liikmed võime ju teile anda need volitused. Miks te neid meilt ei taha, lugupeetud juhatuse liikmed? Tulge ja rääkige MTÜ Käsmu Külaselts lihtliikmetega. See on kõik ju nii lihtne.
  3. Lugesin värskelt meie MTÜ põhikirja ja kuskilt ei lugenud välja, et meie ühingul on õigus esindada kõiki Käsmu elanikke. Julgen väita, et paljud teie otsused on õigustühised, kuna ei vasta meie MTÜ kehtivale põhikirajale. Au see meie ühigule vaevalt toob. Pean õigeks , kui teeksime koostööd kõigi Käsmus tegutsevate ühingutega
  4. Ei te, kui mädanenud see ilus kuusk ikka oli, aga küla rahvalt ja meie MTÜ liikmetelt jäi jälle arvamus küsimata.

  Haivo Laulik

  MTÜKäsmu Külaselts kauaaegne liige.
  Käsmu küla elanik

  • Kristjan Altroff kirjutab:

   Aitäh, hea Haivo!

   Maa, millel kuusk kasvas, kuulub vallale ja kuuse langetamise otsuse võttis vastu vald. Asjaomane otsus ei vaja juriidiliselt ei külaelanike ega külaseltsi heakskiitu. Vallal on siin otsustamise ainupädevus.

   Külaseltsi juhatus jätkab ka edaspidi oma liikmete kaasamist – suhtleme külaseltsi liikmetega jätkuvalt igapäevaselt. Kõik olulised otsused võetakse siiski vastu külaseltsi üldkoosolekul. Hetkel juhindume Käsmu bussijaama osas küla üldkoosolekul koos otsustatud suunast ning tegeleme tehniliste ettevalmistustega, et juba järgmisel külaseltsi üldkoosolekul (eeldatavasti 27.05.2016) koos külaseltsi liikmetega põhjalikult arutada Käsmu bussijaama lõplikku lahendust ning panna hääletusele ka seonduvad juriidilised tehingud.

   Seniks päikest Sulle südamesse!

   Käsmu Külaseltsi juhatus

   • Haivo Laulik kirjutab:

    Tere!
    Üritan korrata oma mõtet.
    1. Kirjutasite oma juhatuse koosoleku protokollis, et vald kooskõlastas MTÜ juhatusega kuuse mahasaagimise. Saan vist õigesti aru, et teie viis inimest olite kogu küla nimel selle tegevusega nõus. Lugedes meie MTÜ põhikirja võin teha ainult ühe järelduse, teil viiel ei olnud õigust otsustada kogu küla eest. MEIE ega ka mõni teine MTÜ ja eriti mingi juhatus ei saa kunagi asendada küla üldkoosolekut. Teen järelduse, et meie juhatus ei arvesta , et olema Käsmus kõigest üks MTÜ mitme hulgas. Samuti kõik meie liikmed võiksid lugeda värskelt läbi meie põhikirja. See võimaldaks paremini mõista minu siin toodud väiteid ja muret meie juhatuse tegevuse üle.
    2. Plaanite kutsuda mais kokku mtü koosoleku bussijaama küsimuses. Pean kordama, see ei ole meie ühingu kompetents. Seda küsimust on kompetentne arutama külaelanike üldkoosolek.
    3. Väitleksin parem edaspidi meie juhatuse esimehega. Kui see talle tüli ei tee.

    Palun vaielda mule vastu kui lihtsa lihtliikme arvamusele, kui ta milleski eksib.
    Lugupidamisega,
    Haivo Laulik
    MTÜ Käsmu Külaselts lihtliige

    • Kristjan Altroff kirjutab:

     Aitäh, Haivo!

     Kordan – kuusk kasvas valla maal. Selle mahavõtmises puudus juriidiline sõnaõigus nii külaseltsil kui külaelanikel. Vald teavitas külaseltsi juhatust mahavõtmisest vaid elementaarsest viisakusest.

     Bussijaama kujundamiseks busside parklaks ja WC rajamiseks on meil küla üldkoosoleku mandaat 29. oktoobrist 2016. Hetkel tegelemegi Eesti Kunstiakadeemia, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Vihula valla koostöös tehniliste lahendustega. Kui lõplik visioon valmib, tehakse see kõikidele külaelanikele kättesaadavaks arvamuse avaldamiseks.

     Bussijaamaga seonduvate juriidiliste tehingute tegemise (mis vajavad küla poolt juriidilist keha – s.t. külaseltsi) paneme hääletusele külaseltsi üldkoosolekul, võimaldades enne koosolekut kõigile piisavalt aega lahendustega tutvumiseks.

     Püüame teha koos ilusa asja!

     Jõudu-jaksu ja rõõmsat meelt!

Kommenteerimine on suletud.