Juhatuse koosoleku protokoll nr.2

MTÜ Käsmu Külaselts

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Käsmus 02.august 2010.a. nr 2

Osa võtsid: Tiina Laulik, Epp Ojalill, Ago Konga, Virge Ong, Lea Lond

Külalised: Lembo Pikkamäe (rannakalurite esindaja), Haivo Laulik (vabatahtliku merepääste seltsi esindaja)

PÄEVAKORRAS

  1. Käsmu muuli ja Ranna tee 2a detailplaneeringuga seonduv lähtuvalt rannakalurite ja vabatahtliku merepääste esindajate vaatevinklist.
  2. Käsmu Rahvamaja projektidest.
  3. Jooksvad küsimused.

1. L.Pikkamäe: Virumaa Rannakalurite Ühing hakkab tegelema rannakaluritele euroopa rahade jagamisega. Raha antakse omavalitsustele väikesadamate remondiks ning eraldatakse mahust 100% ilma omavalitsuse omapanuseta. Valla kanda jääb ainult käibemaksu osa. PRIA rahasid taotleb vald. Idee muuli renoveerimiseks pärineb minult, kuna kalurina näen lagunevat muuli mere poolt ning külastades meie põhjanaabreid, sain selleks ka sobivaid ideid. Vestluses endise vallavanema Madis Praksiga, leidsime, et planeeritava hoone suuruseks võiks olla ca 50 – 60 m2.

H.Laulik: viimasel koosolekul jäi E.Keskküla poolt kõlama, et hoone alla planeeritav ala on 200 m2. Jääb mulje, et keegi kõrvalt veel juhib valla tegevust omakasu silmas pidades. Merepääste paadi jaoks piisaks kolm korda väiksemast hoonest, mis asuks paadikuuridega ühes reas ning sellesse saaks asukoha ka rannakalurid.

L.Pikkamäe sõnul temal sellisest detailplaneeringust vallaga juttu pole olnud. Tema nägemuses oleks muul remonditud, seal oleks ehk lisaks üks platvorm ujujatele ja vaate nautijatele ning seda platvormi on võimalik sügiseks üles tõsta, et meri seda ära ei lõhuks. Muuli ümbrus oleks ikkagi suplus- ja puhkeala.

V.Ong: kahel eelmisel muuli ja selle ümbruse detailplaneeringu arutelu koosolekul sai tehtud vallale ettepanek, et ühise laua taga saavad kokku kõik asjast huvitatud osapoolte esindajad, et siis ühiselt jõuda kõiki rahuldavale kokkuleppele. Kordame ettepanekut.

OTSUSTATI: teha vallale ettepanek kutsuda kokku ümarlaud muuli ja selle ümbruse detailplaneeringu arutamiseks kaasates arutelusse kõikide asjast huvitatud osapolte esindajad.

Poolt: 5 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

2. T.Laulik: Projekteerimisbüroo Hertmik OÜ arhitekt A.Tiidemaa on saanud valmis PRIA poolt nõutavad 2 projekti seoses Käsmu rahvamaja rekonstrueerimisega. Esimene on siis Käsmu Rahvamaja katuse rekonstrueerimine ja teine Käsmu rahvamaja fassaadide rekonstrueerimine. Kahe projekti kogumaksumuseks on 28 620.- krooni. Juhatus kiitis tehtud töö heaks ning leidis, et tänuks kiire töö eest tuleb eelnimetatud summa projekteerimisbüroole võimalikult kiirelt üle kanda.

OTSUSTATI: MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatus volitab oma esimeest Tiina Laulikut tasuma arve 28 620.- krooni projekteerimisfirmale Hertmik OÜ külaseltsile kuuluvalt arveldusarvelt.

Poolt: 5 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

3. Arutati Käsmu külavanema A.Vaigu tegevusetust küla arengu ja huvide eest seismisel. Leiti, et kuna A.Vaigu peamine huvi on siiski meremuuseumi tasandil, oleks külale tarvis etteotsa ühte tubli ja hakkajat meest ning külavanemal võiks olla abiks nn nõukogu (2 liiget), kes aitaks külas talgute ja muude vajalike tööde organiseerimisel ning vajalike tehniliste abivahendite muretsemisel. Senise külavanema kesine tegevus ja küla huvides mittetegutsemine on leidnud tagasisidet ka mitmetelt külainimeselt. Juhatus leidis, et külaelanike häält tuleb kuulata ning teema vajab lahendamist võimalikult kiiresti.

Tiina Laulik Virge Ong

juhataja protokollija