MTÜ Käsmu Külaselts

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.3

Käsmus 29.august 2010.a.

Osa võtsid: Tiina Laulik, Epp Ojalill, Ago Konga, Virge Ong, Lea Lond

Külalised: Robert Aasa

PÄEVAKORRAS

  1. Ettepanekute tegemine Vihula valla uude arengukavasse.
  2. Küla üldkoosoleku planeerimine.
  3. Käsmu külla planeeritavast uuest vee- ja kanalisatsioonitrassist.
  4. Uue külavanema valimisest.
  5. Jooksvad küsimused.

1. Vihula vald tegeleb uue arengukava koostamisega ning seoses sellega oodatakse ka külaseltsidelt ettepanekuid. Kuna Käsmu külal on oma arengukava olemas, siis on otstarbekas teha sellest vajalikud väljavõtted ning juhatuse esimees edastab need vallavalitsusele. Otsustati, et arengukava töörühma juht V.Ong koostab Käsmu küla arengukavast koondväljavõtte ning esitab selle järgmisele juhatuse koosolekule heakskiitmiseks.

2. Arutati küla üldkoosoleku kokkukutsumist ja päevakorda. Päevakorra raames otsustati esitada „Käsmu küla arengukava 2009 – 2013“ täitmise analüüs, arutada Käsmu kiriku koguduse ettepanekut arengukava täiendamiseks ning külavanema statuudi täitmist.

OTSUSTATI:
1) Kutsuda 18.septembril kell 14.00 kokku Käsmu küla üldkoosolek.
2) Üldkoosoleku päevakord kinnitada juhatuse järgmisel koosolekul.

Poolt: 5 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

3. Arutati Käsmu külla uue vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamist. Lähtuvalt Vihula abivallavanema U.Osila poolt projekti tutvustamisel väljaöeldust, et uue veevärgi rajamiseks ja rahade taotlemiseks on vajalik vähemalt küla majaomanike 50% toetus. Vajaliku protsendi uurimiseks viia läbi allkirjade kogumise kampaania, et iga kinnistu omanik saaks sellisel viisil vallale teada anda oma nõusolekust vee- ja kanalisatsioonitrassiga liitumiseks. Allkirju hakkab rahvamajas koguma Epp Ojalill ning külaelanikke teavitatakse sellest kuulutuste abil.

4. Lähtuvalt eelmisel juhatuse koosolekul arutatust on koosolekule kutsutud Robert Aasa, kes võiks olla üks külavanema kandidaate.
Robert Aasa andis ülevaate plaanidest seoses Käsmu küla arenguga:
1) järgida arengukavas planeeritut
2) luua külavanema abistamiseks ja külaelu korraldamiseks (talgud, veeprobleemid, lumetõrje jms) 2 – 3 liikmeline nõukoda.
3) teha küla arendamiseks koostööd külaseltsiga. Samuti on R.Aasa olnud kontaktis peaorganisaatoriga ning soovib taastada Käsmus viikingite päevi. Kuna praeguse külavanema suhtes on pretensioone tema vähese külakesksuse ja aktiivsuse suhtes leiti, et R.Aasa aktiivse ja teotahtelise noore mehena oleks külale sobilik külavanem.

OTSUSTATI:
1) Esitada Robert Aasa külaseltsi poolt küla üldkoosolekul külavanema kandidaadiks.
2) Kutsuda A.Vaik 4.septembril juhatuse koosolekule külavanemana oma tegevusest aru andma.

Poolt: 5 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

5. Arutati möödunud Viru Folki ja selle õnnestumist. Oli tore, et kolmepäevane üritus jälle nii hästi õnnestus. Külaelanikud on rohkem aktiivsemaks muutunud ning rohkelt oli nn avatud aedasid, ehk inimesi, kes oma koduõues pakkusid omatoodangut. Probleem: kõiki külaelanikke ei olnud teavitatud, et müüa tohib ainult ise valmistatud ja toodetud asju ning sponsorite toodangut. Leiti, et korraldajal on tarvis iga-aastaselt enne folki külaelanikega kohtuda, et anda teada oma soovidest ning pakkuda uusi väljundeid külaelanike kaasamiseks. Peep Veedla soovib teavitada külarahvast, et need, kes soovivad tegeleda kodumajutusega, annaksid endast teada.

Tiina Laulik      Virge Ong

juhataja          protokollija