MTÜ Käsmu Külaselts

25.september 2010.a.

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.5

Osa võtsid: Tiina Laulik, Virge Ong, Lea Lond, Epp Ojalill, Ago Konga (liitus koosolekuga alates 4. päevakorrapunktist)

Kutsutud: külavanem Robert Aasa

PÄEVAKORRAS
 1. Külaseltsi üldkoosolek.
 2. Majandusaasta 2009 aruanne.
 3. Tegevuskava aastaks 2011.
 4. Rahataotluse edastamine.
 5. Tööjaotus juhatuses.
 6. Jooksvad küsimused.
 1. Lepiti kokku koosoleku toimumise ajas ning päevakorras.

  OTSUSTATI:
  1. MTÜ Käsmu Külaseltsi üldkoosolek toimub 23.10.2010.a. kell 14.00 Käsmu Rahvamajas.
  2. Päevakorras: uue põhikirja kinnitamine; tegevuskava aastaks 2011; ülevaade 2008 – 2009 majandustegevusest; revidendi määramine; jooksvad küsimused.
  Poolt: 4 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 2. Raamatupidaja Reet Sild edastas seltsi 2009.aasta majandustegevuse aruande tulu- ja kuluartiklite lõikes. Seoses raamatupidaja vahetumise ning uue juhatuse valimisega jäi seltsi üldkoosolekul detailne ülevaade rahade liikumisest andmata. Peeti vajalikuks anda järgmisel üldkoosolekul ülevaade seltsi majandustegevusest aastatel 2008 ja 2009.

  OTSUSTATI: kiita heaks MTÜ Käsmu Külaseltsi 2009. Majandusaasta aruanne ning esitada see üldkoosolekule arvamuse avaldamiseks.

  Poolt: 4 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 3. Arutati külaseltsi 2011.aasta tegevuskava. Peale seltskondliku tegevuse ja talgute otsustati kavva lülitada ka projektitaotlused, koosolekud, kokkusaamised jm üldtegevused.

  OTSUSTATI: kinnitada külaseltsi tegevuskava projekt ning esitada see üldkoosolekule tutvumiseks.

  Poolt: 4 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 4. Vastavalt Vihula valla MTÜ-de ja sihtasutuste rahastamise korrale tuleb vallale eelarvesse planeerimiseks esitada MTÜ Käsmu Külaseltsi 2011.aasta omaosaluse taotlused. Arutati võimalikke projektitaotlusi. Leiti, et kindlasti tuleb jätkata rahvamaja remondi III järguga ning kasutada lisarahastusi LEADER-ist ja KOP-ist.

  OTSUSTATI: volitada juhatuse esimeest T.Laulikut edastama Vihula Vallavalitsusele taotluse valla eelarvesse omaosaluse garanteerimiseks summas 127 904.- krooni. Summas sisaldub: 95 904.- Käsmu Rahvamaja III järgu teostamiseks, 12 000.- ehitusjärelevalve teostamiseks; 20 000.- LEADER-i ja KOP-i projektide omaosaluse garanteerimiseks.

  Poolt: 5 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 5. Juhatuse liikmete vahel otsustati ära jaotada konkreetsed vastutusvaldkonnad ning seltsi liikmeid sellest kodulehekülje kaudu teavitada. Juhatuse esimees ja seltsi töö koordinaator - Tiina Laulik; seltsi rahadega seotud asjaajamine – Lea Lond; rahvamaja ja „Käsmu Liisad” – Epp Ojalill; projektitaotlused ja koosolekute protokollid – Virge Ong; koostöö külavanemaga – Ago Konga. Lisaks aitavad seltsi asju korraldada: Reet Sild – raamatupidamisteenus ja Allan Lond – külaseltsi kodulehe haldamine.

 6. Jooksvate küsimuste all andis külavanem Robert Aasa ülevaate plaanidest:
  • külavanem kohtus täna RMK esindajatega, et selgitada välja metsateede korrashoiu võimalused ning jõuda selgusele, kas Käsmu mets on ürgmets või parkmets. Ühene seisukoht nii Lahemaal kui ka RMK-l puudub. Viimaste tegevuse koordineerijaks on Keskkonnateenistus. Ettepanek: tegeleda aktiivsemalt Käsmu metsa staatuse väljaselgitamisega ning metsateede lahtihoidmisega.
  • 2.oktoobril kell 12.00 korraldab külavanem ümarlaua muuli ja sellega piirneva rannaala detailplaneeringu küsimuses. Osalejatele edastatakse järgmised seisukohad: muulile suviseks hooajaks puidust väike pikendus ja ohutud vettepääsemise kohad (platvorm, trepid), paadikuuridega ühte ritta planeerida merepääste ja rannakalurite teeninduseks sobivas mõõtkavas kuur; garanteerida veehoovuste läbipääs muulist mitte truupide vaid platvormiga kaetud sisselõigete näol.
  • arutati küla sümboolikaga seonduvat ning küla 560. juubelit 2013.aastal.
  • külaseltsi juhatuse järgmine koosolek toimub 16.10.2010.a. kell 18.00 Preedikul.
Tiina Laulik Virge Ong
juhataja protokollija