MTÜ Käsmu Külaselts

16.oktoober 2010.a.

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.6

Osa võtsid: Tiina Laulik, Virge Ong, Lea Lond, Epp Ojalill, Ago Konga

Kutsutud: Lembo Pikamäe

PÄEVAKORRAS
 1. Kohtumisest Keskkonnaameti esindajaga.
 2. Üldkoosoleku päevakorraga seonduv.
 3. Võhma Seltsimaja 100.
 4. Jooksvad küsimused.
 1. L.Pikkamäe tegi kokkuvõtte tema ja külavanem Robert Aasa kohtumisest Keskkonnaameti esindajaga. Kohtumise eesmärgiks oli Käsmu metsateede ja metsaaluste tegelikust olukorrast ülevaate andmine. Tõdeti, et RMK ei jõua kõiki oma haldusalas olevaid metsi ja metsateid operatiivselt hooldada. Jõuti kokkuleppele, et metsateede ja metsaaluste hooldamiseks võiks Keskkonnaametile teha taotluse juriidiline isik MTÜ Käsmu Külaselts.

  OTSUSTATI:
  1. Arutada külaseltsi 23.oktoobri üldkoosolekul seoses Keskkonnaametile järgmiste ettepanekute tegemist:
   • taotleda MTÜ Käsmu Külaseltsile õigust Käsmu metsateede korrashoiuks (v.a. kvartalite sihid) ja teedega piirnevatel aladel metsaaluste hooldamiseks (vastav piirkond tähistatakse kaardil)
   • esitatud taotlusõiguse saamisel arvestatakse vabatahtliku tööga ning saadud puitmaterjal jääb Käsmu Rahvamajale kütteks.
   Poolt: 5 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 2. Arutati 23.oktoobri üldkoosoleku päevakorda. E-posti teel on kutsed, päevakord ja uus põhikirja projekt laiali saadetud. Viimase osas on Heikki Koortilt on tulnud ka juba mõned parandused. MTÜ Käsmu Külaseltsi põhikirja projekt on läbinud kontrolli SA Lääne-Viru Arenduskeskuse MTÜ-de konsultandi Kaie Kranichi poolt. Tehti ettepanek, et Epp Ojalill ja Käsmu Liisad korraldaksid jälle meeldiva kohvi- ja suupistelaua. Koosoleku materjalide paremaks visualiseerimiseks otsustati kasutada tehnilisi esitlus- ja paljundusvahendeid.

 3. Arutati Võhma Seltsimaja 100 sünnipäevakutset. Arvestades seltsimaja vajadusi leiti, et parim sünnipäevakink on raha. Vajalik rahasumma otsustati eraldada viimase peo sissetulekutest.

  OTSUSTATI: kinkida Võhma Seltsimajale 1000.-.

  Poolt: 5 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 4. Jooksvad küsimused:
  • Lea Lond on seltsi eelmiselt finantsasjurilt Virve Välilt kogu rahaga seonduva üle võtnud;
  • külaseltsi kodulehte on täiendatud koguduse ja merepääste tegevuse osas;
  • Vihula vallale 2011.a. eelarvesse rahvamaja remondi läbiviimiseks toetuse saamiseks taotlus edastatud.
Tiina Laulik Virge Ong
juhataja protokollija