MTÜ Käsmu Külaselts

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Käsmus, 06.veebruar 2011.a.

nr 7

Osa võtsid: Tiina Laulik, Virge Ong, Lea Lond
Puudusid: Epp Ojalill, Ago Konga
Kutsutud: punktide 3 – 6 aruteludes osales külavanem Robert Aasa
Külalisena osales: alates p 3 Aimar Kask
PÄEVAKORRAS
 1. Juhatuse koosseis ja külaseltsi liikmemaksu.
 2. Käsmu koguduse diakoni U.Karileedi taotlus.
 3. Rahvamaja renoveerimine.
 4. Rahvamaja kasutamisest Viru Folgi ajal.
 5. Ettepanekud Vihula valla üldplaneeringusse.
 6. Muud küsimused.
 1. Arutati juhatuse koosseisuga seonduvat. A.Konga on juhatuses osaluse tervislikel põhjustel peatanud. Põhikirja p 6.1 järgi on juhatuse koosseis 3 – 5 liikmeline ning A.Konga juhatusest taandumise korral tegutseb juhatus väiksemas koosseisus kuni külaseltsi üldkoosolekuni. Üldkoosolekul otsustatakse juhatusega asendusliikme liitmine või kuni valimisperioodi lõpuni 4-liikmelisena edasi tegutsemine. Arutati ka liikmemaksu suurust alates 2012.aastast.

  OTSUSTATI:

  • lülitada külaseltsi üldkoosoleku päevakorda juhatuse koosseisuga seonduv;
  • teha külaseltsi üldkoosolekule ettepanek kehtestada alates 2012.aastast liikmemaksu suuruseks 10 eurot.
  Poolt: 3 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

 2. Arutati Urmas Karileedi taotlust rahvamaja broneerimiseks 4.juunil EELK Viru praostkonna laulupäeva ja 26.- 28.augustil EELK Tallinna Jaani koguduse laste suvelaagri korraldamiseks.

  OTSUSTATI:

  • anda rahvamaja rendile vastavalt U.Karileedi taotluses nimetatud kuupäevadeks ja nimetatud üritusteks;
  • rahvamaja broneeringuid ja rendile andmist koordineerib edaspidi Lea Lond.

  Poolt: 3 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 3. Arutati rahvamaja renoveerimise II etappi. Leiti, et ehitaja on oma tööd teinud korralikult. Viimased hoone välisoodri viimistlusega seotud etapid tehakse kevadel. Arutati rahvamaja renoveerimise III etappi. Taotlus on koostatud ja PRIA-le esitamiseks valmis ca 1 033 000.- krooni ulatuses. Selle eest on võimalik renoveerida lava ja saal, uuendada elektrisüsteem ja ehitada uued WC-d ning inva-WC. Remontimata jäävad tegelastetoad, väike saal ja köök ning koridor ja veranda. Nende jaoks on vaja rahastust leida järgmise aasta projektidest.
  10.veebruaril esitatakse taotlus Leader-ile lavaseadmete ja eesriiete uuendamiseks.
  III etapi tööde vastuvõtmiseks on renoveerimise käigus tarvis rahvamajja paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS). ATS süsteemi paigalduseks on hinnapakkumine olemas. Rahastust võiks taotleda KOP-ist ja Vihula vallast.
 4. Arutati Viru Folgi ajaks rahvamaja kasutusse andmist. Seoses vahetatud akendega ei saa rentnik enam verandalt pileteid müüa. Edaspidi võimalik piletimüüki korraldada rahvamaja sees või siis kasutada selleks pritsikuuri. Samuti palutakse korraldajal esitada tingimused ja soovid avatud õuede tegijatele ning külaseltsi poolt esitatakse nõudmised liikluse paremaks korraldamiseks. Arutati ka rahvamaja rendihinda ning otsustati Viru Folgi korraldajatele teha ettepanek annetada õuedesse parkimiselt saadav tulu rahvamaja remondi heaks.

  Viru Folgi eelnevatel üritustel on korraldajad rahvamaja ja küla heaks teinud järgmist:
  2008.a. – koguti korjanduskastiga annetusi rahvamaja katuse vahetamiseks ca 2000 krooni;
  2009.a. – paigaldati WiFi (maksumus ca 4000 krooni);
  2010.a. – koguti korjanduskastiga annetusi rahvamaja remondiks 341 krooni ja 50 senti.

  OTSUSTATI:
  • kehtestada rahvamaja rendihinnaks 100 eurot;
  • kutsuda Viru Folgi korraldaja P.Veedla lähiajal külaseltsiga läbirääkimistele.
  Poolt: 3 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 5. Arutati Vihula vallalt tulnud küsimusi valla üldplaneeringusse ettepanekute tegemiseks. Otsustati lähtuvalt Käsmu küla arengukavast teha üldplaneerinusse järgmised ettepanekud:
  1. Kruntide suurus ja täisehitusprotsent. ETTEPANEK: kehtestada uute moodustatavate kruntide suuruseks vahemik 1800 – 2000 m2, et vältida liigset tiheasustatust ja nn suvilakooperatiivi tekkimist. Kehtestada krundide suurimaks lubatud täisehitusprotsendiks 20%.
  2. Arhitektuur. ETTEPANEK: arhitektuuriliselt järgida Kaptenimaja stiili - veranda, viilkatus, maja maksimaalne kõrgus koos korstnaga 8 m, elamud maksimaalselt 1,5 kordsed, kaetud horisontaalselt paigaldatud puidust voodrilauaga, värvitud heledates toonides. Kindlasti nõuda ehitamist individuaalprojekti järgi.
  3. Sadam. ETTEPANEK: Käsmu jääks üks sadamakoht ja see oleks Meremuuseumiga külgnev Majaka sadam. Olemas olev muul renoveerida, säilitada avaliku ujumiskohana. Muuli ümbritsev ala kujundada supelrannaks. (vt. ka 28.juuli 2010.a. Käsmu Külaseltsi kiri Vihula vallavalitsusele).
  4. Teed. ETTEPANEK: vajalik hoida peatee asfaldiga kaetuna, kõrvaltänavatel kasutada kruusakatet (v.a. olemasolev asfaltkattega Põhja tänav).
  5. Piirded. ETTEPANEK: krunti piirab 1.20 m kõrgune puidust lippaed. Teehoolduseks vajalik maa jätta kõrvaltänavates 1m ja peatänava ääres 1,5 – 2 m.
  Poolt: 3 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 6. Muud küsimused:
  • keskkonnaametile edastatud kiri MTÜ Käsmu Külaseltsile Käsmu metsateede korrashoiu õiguste taotlemiseks ei leidnud ameti poolt heakskiitu;
  • H.Laulik tegeleb Käsmu muuli renoveerimiseks Leader-isse vajaliku taotluse koostamisega;
  • arutati küla turvalisusega seonduvat. Külavanem on uurinud välja võimalused turvalisuse suurendamiseks külla sissesõidule paigaldatavate kaamerate näol. Kuna hetkel rahalisi vahendeid napib, siis ühe võimalusena võiks arutada naabrivalve piirkonna kehtestamist.
  • suvel toimuvad Haljala kihelkonna päevad ning nende ürituste raamesse võiks planeerida küla jaanitule ja ühe kirikukontserdi (vaja leida esineja).
Tiina Laulik Virge Ong
juhataja protokollija