MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse koosoleku protokoll nr 13

21.juunil 2013 Käsmu Rahvamajas

Osavõtjad: Virge Ong, Lea Lond, Inge Aus, Epp Ojalill, Robert Aasa

Päevakorras:

 1. Juhatuse esimehe ja kassapidaja valimine.
 2. IV Käsmu Päevade läbiviimine.
 3. Rahvamaja kasutamine.
 4. Esindaja valimine.
 1. Lähtuvalt MTÜ Käsmu Külaselts põhikirjast tuleb valida juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimees. E.Ojalill ja Lea Lond tegid ettepaneku valida juhatuse esimeheks Virge Ong. V.Ong tegi ettepaneku, et külaseltsi kassa- ja pangatehingute osas jätkaks tegevust Lea Lond.

  OTSUSTATI: Võttes aluseks MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja p 6.2 valida juhatuse esimeheks Virge Ong. MTÜ kassa- ja pangatehingute ning arvepidamisega tegeleb Lea Lond

  Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei olnud.
 2. Virge Ong andis ülevaate külapäevade ettevalmistusest. Külapäevade kava on avalikustatud külaseltsi ja meremuuseumi kodulehel ning trükitakse Leader projekti toetusel väljaantavasse brošüüri.
  Juhatuse liikmete vahel jaotati külapäevade korraldamisega seonduvad konkreetsed ülesanded. Otsustati seoses õhtuse peo korraldamisega rahvamajas sõlmida leping turvateenust osutava firmaga. Asjaga tegeleb Lea Lond. Käsitöökuuriga tegeleb Epp Ojalill. Fotod näituse jaoks rahvamajja korraldavad Lea ja Allan Lond. Tegevusi koordineerib Virge Ong. Otsustati rahvamaja ja kiriku külapäevadeks ettevalmistamisel ning koristamisel kaasata seltsi liikmeid.
 3. Rahvamaja kasutamise korraldamisel otsustati:
  • Rahvamaja broneerimise ja arvete esitamisega tegeleb Lea Lond.
  • Ürituste järgne koristamine – otsustati kaasata seltsi liikmed.
  • Kogumispaagi tühjendamiseks vajalikku seiret teostab Robert Aasa.
  • Elektrinäitusid vallale edastab Epp Ojalill.
  • Rahvamaja ümbrusest rohu niitmiseks otsustati kokkulepe sõlmida külaseltsi liikme Sven Valmiga.
  • Suvelõpupidu korraldatakse 30.või 31.augustil. Korraldusega tegelevad Epp Ojalill ja Inge Aus.
 4. Lähtuvalt juhatuse koosseisu muutumisest otsustati valida külaseltsi poolt uus esindaja MTÜ Arenduskoja juurde.
  OTSUSTATI: Valida MTÜ Arenduskojas Käsmu Külaseltsi esindajaks Virge Ong.
  Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Virge Ong Lea Lond
juhataja protokollija