MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse koosoleku protokoll nr 14

Käsmus, 08.veebruar 2014

Koosoleku algus: 14.00
Koosoleku lõpp: 17.15

Osavõtjad: Virge Ong, Lea Lond, Inge Aus, Epp Ojalill, Robert Aasa

Päevakorras:

 1. Ülevaade MTÜ eelarvevahenditest.
 2. 2014.a. ürituste planeerimine.
 3. Seisukoha võtt majaka sadama eskiislahendusele.
 4. Seisukoha võtt spordiväljakute rajamisele.
 5. Detailplaneeringu taasalgatamine.
 6. Korralduslikud otsused.
 1. Lea Lond andis ülevaate MTÜ Käsmu Külaselts eelarvejäägist. 31.12.2013 seisuga on kontojääk pangas 3718.10 EUR, s.h. muuli remondi jääk 1525.11 ja sularaha 256.82 EUR. 2013.a. majandusaasta aruande üldkoosolekul kinnitamiseks koostab Reet Sild.
 2. Planeeriti tegevuskavasse järgmised üritused, millede toimumiskuupäevad kuupäevad võivad aja jooksul täpsustuda:
  • 26.aprill –koristustalgud “Teeme ära!”;
  • 30.aprill – volbripidu;
  • 3.mai või 31.mai – külaseltsi üldkoosolek;
  • 10.mai – kevadlaat;
  • 23.juuni – jaanipäev (ansambel, mängud, lõkkematerjal, puhvet korraldusega tegelevad Epp Ojalill ja Inge Aus);
  • 30.august – sügislaat;
  • 5.september – suvelõpupidu;
  • 18.oktoober – valla lõikuspidu, teemaks meri;
  • 13.detsember – jõululaat;
  • 27.detsember – jõulupidu.
 3. Arutati majaka sadama eskiislahendit. Seisukoht võeti kolmepoolselt: MTÜ Käsmu Külaselts, MTÜ Käsmu Liisad ja MTÜ Merepääste.

  OTSUSTATI: Toetada majaka sadama eskiislahendit.
  Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei olnud.

 4. Arvu Sild tutvustas ettepanekut rajada Põllu 6 asuvale vabale territooriumile kaks spordiväljakut. Esimene mini-spordiväljak oleks korvpalli, jalgpalli ja võrkpalli mängimiseks ning teine väljak tennise mängimiseks. Spordiväljakud on kunstkatetega ja oleksid mõeldud avalikuks kasutamiseks. Küla lastele ja noortele kuni 18.a. tasuta, ülejäänutele tasuline. Väljaku haldamisega tegeleks MTÜ Spordiplatsid, kes rendiks vallalt eelnimetatud maale kasutusõiguse 25.aastaks. Spordiväljakute rajamine põhineb erakapitalil.
  Toimus arutelu.
  Jõuti järgmistele seisukohtadele:
  • tegemist on sotsiaalmaaga ning mõeldud avalikus kasutuses oleva objekti rajamiseks, seepärast on spordiväljakute rajamise idee teretulnud;
  • muret teeb, et küla keskel ainukese vaba maa väljarentimisega kaoks külas parkimisala ning seetõttu suureneb võimalus, et pargitakse teeäärtesse ja takistatakse sellega liiklust;
  • on selgusetu, mis saab erakapitali investeeringutest juhul, kui tekib huvide konflikt või segab avalik spordiväljak keset küla ja seal toimuv külainimeste igapäevaelu või kui külal tekib vajadus renditud maale mõne muu objekti rajamiseks ning eelnimetatud põhjustel on rendilepingut vaja lõpetada enne 25.aastat;
  • avaliku spordiväljaku rajamise mõte on hea, kuid eelnevat arvesse võttes võiks spordiväljaku rajada sinna, kus seal toimuv küla igapäevaelu võimalikult vähe häiriks.
  Kuna spordiväljakute rajamine ei ole ära nimetatud küla üldkoosoleku poolt kinnitatud Käsmu küla arengukava üldosas ega tegevuskavas, siis juhatusel puuduvad volitused seisukoha võtmiseks.

  OTSUSTATI: Teha Arvu Sillale ja Bert Sillale ettepanek tutvustada spordiväljakute rajamise plaani küla üldkoosolekul. Kuna spordiväljakud rajatisena ning nende kasutamine puudutavad kogu küla tervikuna, kuulata ära küla seisukoht.
  Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei olnud.

 5. Arutati MTÜ Merepääste juhataja H.Laulikult laekunud ettepanekut muuli ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu taasalgatamiseks (algatuskiri juurde lisatud 1 lehel).

  OTSUSTATI: Toetada Ranna tee 2 a detailplaneeringu taasalgatamist.
  Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei olnud.

 6. Korralduslikud otsused:
  • Seoses rahvamajale uute toolide soetamisega teha üleskutse kodulehele ja kuulutustega külavahele soetuse toetamiseks ja nn oma tooli ostmiseks.
  • Õnnitleda valla lehes küla arengu suurtoetajat A.Puuseppa 45.juubeli puhul.
  • Taotleda kevadises voorus toetust KOP-ilt rahvamajale uute laudade ostmiseks.
  • Võimaldada kogudusel tasuta kasutada rahvamaja tegelastetuba.
Virge Ong Lea Lond
juhataja protokollija