MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse koosoleku protokoll nr 15

19.november 2014

Osavõtjad:VIRGE ONG, LEA LOND, INGE AUS, ROBERT AASA

Tagasiside punkt 2 osas puudub:EPP OJALILL

Päevakorraliste küsimuste operatiivseks otsustamiseks toimus seisukohtade võtmine meili teel ja telefonitsi perioodil 11. – 19.november 2014.

Päevakorras:
 1. Seisukoha võtt Neeme tee 62 ohtlike puude langetamiseks.
 2. Seisukoha võtt Käsmu sadama detailplaneeringu kohta.
 1. Neeme tee 62 kinnistu omanik Indrek Koppel pöördus 10.novembril meili teel külaseltsi juhatuse poole seisukoha võtmiseks. Kinnistu omanik soovib langetada Neeme tee 62 ja naaberkinnistuga piirnevad ohtlikud puud. Naaberkinnistu omanik K.Vaik on andnud omapoolse nõusoleku. Puud asuvad riigi maal ning nende langetamine on Riigimetsa Majandamise Keskuse pädevuses. Lääne-Virumaa metskonna metsaülem otsustas, et külaseltsil tuleb puude langetamiseks anda oma seisukoht. Juhatus arutas I.Koppeli palvet ja leidis, et kinnistul asuvate hoonete ja muu vara ohutuse huvides on mõistlik langetada rannajoonel asuvad vanad ja ohtlikud lepad.

  OTSUSTATI: Anda nõusolek Neeme tee 62 omanikule ohtlike puude langetamiseks.

  Poolt 5

 2. Vihula valla nimel on volikogu esimees Aide Veinjärv ning vallavanem Annes Naan palunud külaseltsi seisukohta Käsmu sadama detailplaneeringu asjus (Vihula vallavalitsuse kiri koos lisadega juurde lisatud). Külaselts lähtus seisukohtade esitamisel Käsmu küla arengukavast ja kasulikkusest kogukonnal edasise arengu kohta (vastuskiri juurde lisatud).

  OTSUSTATI: Toetada Käsmu sadama detailplaneeringu jätkamist.

  Poolt 4, ei vastanud 1

VIRGE ONG , LEA LOND, ROBERT AASA, INGE AUS, EPP OJALILL

allkirjastatud digitaalselt