MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse koosoleku protokoll nr. 16

Käsmus, 11.aprill 2015

Koosoleku algus: 16.00
Koosoleku lõpp: 17.10

Osavõtjad: Virge Ong, Lea Lond, Inge Aus, Robert Aasa
Puudus:Epp Ojalill

Päevakorras:
 1. Teeme Ära! talgute korraldamine
 2. Plaaniliste ürituste korraldamine
 3. Külaseltsi üldkoosoleku korraldamine.
 4. Liikmemaksu tasumisest.
 5. Muud küsimused.
 1. Virge Ong andis ülevaate küla koristustalgutest, mis toimuvad 2.mail kell 10.00 – 13.00 ning on registreeritud Teeme Ära! talgute leheküljel Käsmu talgute nime all. Talgujuht on Virge Ong. Koristusobjektideks on rahvamaja ja selle ümbrus, kabelimägi, majakamägi, bussijaama ja muuli ümbrus ning mõisapark. Kaasa tuleb võtta rehad ja töökindad. 13.00 pakutakse rahvamajas talgusuppi.
 2. Arutati volbripeo ja jaanipäeva korraldamist. Volbripeoks koristatakse rahvamaja 25.aprillil. Epp Ojalill edastas telefonitsi koosolekule, et ansamblid on tellitud. Jaanipäeva korraldusega tegelevad Inge Aus (mängud, autasud) ja Robert Aasa (lõke).
 3. Arutati külaseltsi üldkoosoleku korraldamist, koosoleku päevakorda ja koosolekul otsuste tegemiseks vajaliku kvoorumi olemasolu.
  OTSUSTATI: Korraldada külaseltsi üldkoosolek 31.mail kell 12.00 rahvamajas. Lisada koosoleku teatele põhikirjajärgne volitustega esindamise teade. Lisada teatele koosoleku korralduse vajaliku kvoorumi puudumisel.
  Poolt 4, vastu ja erapooletuid ei olnud.
 4. Lähtuval viimasel üldkoosolekul toimunud arutelust vajaliku kvoorumi kokkusaamise osas ning võttes aluseks MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja p 3.4.1 ja 3.4.2 analüüsiti ühingu liikmete liikmemaksude tasumist ning koosolekutel osalemist.
  OTSUSTATI: Saata liikmemaksu tasumata jätnud külaseltsi liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldav teade kohustusega tasuda liikmemaks 30.aprilliks. Kui ühingu liige oma võla tasumisega liikmelisuse jätkamist ei kinnitata arvab juhatus, lähtuvalt põhikirja punktist 3.4, oma järgmisel koosolekul ühingu põhikirja mitte täitva liikme ühingust välja.
  Poolt 4, vastu ja erapooletuid ei olnud.
 5. Arutati majaka sadamaga seonduvat. Varasemalt tehtud seisukohti ja otsuseid ei muudetud.
Virge Ong Lea Lond
juhataja protokollija