2012 aasta majandusaasta aruanne,
Käsmu Külaselts (80228881)

Bilanss


(eurodes)
 
  31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr
Varad      
Käibevara      
Raha 16 137 9 441 2
Kokku käibevara 16 137 9 441  
Põhivara      
Materiaalne põhivara 87 063 92 143 3
Kokku põhivara 87 063 92 143  
Kokku varad 103 200 101 584  
Kohustused ja netovara      
Kohustused      
Lühiajalised kohustused      
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 7 739 7 739  
Kokku lühiajalised kohustused 7 739 7 739  
Kokku kohustused 7 739 7 739  
Netovara      
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 93 845 73 690  
Aruandeaasta tulem 1 616 20 155  
Kokku netovara 95 461 93 845  
Kokku kohustused ja netovara 103 200 101 584  


Tulemiaruanne


(eurodes)
 
  2012 2011 Lisa nr
Tulud      
Liikmetelt saadud tasud 254 205 5
Annetused ja toetused 7 650 27 451 6
Tulu ettevõtlusest 1 260 436 7
Kokku tulud 9 164 28 092  
Kulud      
Mitmesugused tegevuskulud -407 -1 383 8
Põhivara kulum ja väärtuse langus -7 000 -6 494  
Muud kulud -150 -72  
Kokku kulud -7 557 -7 949  
Põhitegevuse tulem 1 607 20 143  
Finantstulud ja -kulud 9 12 10
Aruandeaasta tulem 1 616 20 155  


Rahavoogude aruanne kaudsel meetodil


(eurodes)
 
  2012 2011 Lisa nr
Rahavood põhitegevusest      
Põhitegevuse tulem 1 607 20 143  
Korrigeerimised      
Põhivara kulum ja väärtuse langus 7 000 6 494  
Kokku korrigeerimised 7 000 6 494  
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 29 503  
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -25 981  
Kokku rahavood põhitegevusest 8 607 30 159  
 
Rahavood investeerimistegevusest      
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 920 -28 867  
Laekunud intressid 9 12  
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 911 -28 855  
 
Kokku rahavood 6 696 1 304  
 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 441 8 137 2
Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 696 1 304  
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 16 137 9 441 2


Netovara muutuste aruanne


(eurodes)
 
    Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010 73 690 73 690
Aruandeaasta tulem 20 155 20 155
31.12.2011 93 845 93 845
Aruandeaasta tulem 1 616 1 616
31.12.2012 95 461 95 461


Lisa 1: Arvestuspõhimõtted


 

Üldine informatsioon
MTÜ Käsmu Külaselt majandusaasta on 01.01-31.12
MTÜ Käsmu Külaselts 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    1920

Annetused ja toetused
Annetused ja toetused võetakse arvesse tekkepõhiselt

Seotud osapooled
MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikust omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Emaettevõte (ning emaettevõtte omanikud);

Tütar- ja sidusettevõtted

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted

Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult toimunud

Kulud
Kulud kirjendatakse tekkepõhiselt


Lisa 2: Raha


(eurodes)
 
  31.12.2012 31.12.2011
Sularaha kassas 108 41
Arvelduskontod 16 029 9 400
Kokku raha 16 137 9 441


Lisa 3: Materiaalne põhivara


(eurodes)
 
    Kokku
Ehitised   Lõpetamata projektid ja ettemaksed
Lõpetamata projektid
31.12.2010  
Soetusmaksumus 71 124 71 124
Akumuleeritud kulum -1 354 -1 354
Jääkmaksumus 69 770 69 770
   
Ostud ja parendused 28 867 28 867
Amortisatsioonikulu -6 494 -6 494
   
31.12.2011  
Soetusmaksumus 99 991 99 991
Akumuleeritud kulum -7 848 -7 848
Jääkmaksumus 92 143 92 143
   
Ostud ja parendused 1 920 1 920 1 920
Muud ostud ja parendused   1 920 1 920 1 920
Amortisatsioonikulu -7 000 -7 000
   
31.12.2012  
Soetusmaksumus 99 991 1 920 1 920 101 911
Akumuleeritud kulum -14 848 -14 848
Jääkmaksumus 85 143 1 920 1 920 87 063Lisa 4: Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused


(eurodes)
 
Brutomeetod

  31.12.2010 Saadud Tulu/ amortisatsioon 31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  
Põhivara soetus 29 184 27 451 -1 514 55 121
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 29 184 27 451 -1 514 55 121
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 29 184 27 451 -1 514 55 121
 
  31.12.2011 Saadud Tulu/ amortisatsioon 31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  
Põhivara soetus 55 121 1 600 56 721
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 55 121 1 600 56 721
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 55 121 1 600 56 721


Lisa 5: Liikmetelt saadud tasud


(eurodes)
 
  2012 2011
Mittesihtotstarbelised tasud    
Liikmemaksud 254 205
Kokku liikmetelt saadud tasud 254 205


Lisa 6: Annetused ja toetused


(eurodes)
 
  2012 2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 050 0
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 27 451
Kokku annetused ja toetused 6 050 27 451


Lisa 7: Tulu ettevõtlusest


(eurodes)
 
  2012 2011
Tulu ettevõttlusest 1 260 436
Kokku tulu ettevõtlusest 1 260 436


Lisa 8: Mitmesugused tegevuskulud


(eurodes)
 
  2012 2011
Energia 505
Elektrienergia 505
Mitmesugused bürookulud 18 138
Uurimis- ja arengukulud 32
Jooksev remont
Muud 389 708
Kokku mitmesugused tegevuskulud 407 1 383


Lisa 10: Finantstulud ja -kulud


(eurodes)
 
  2012 2011
Intressitulud 9 12
Intressitulu hoiustelt 9 12
Kokku finantstulud ja -kulud 9 12


Lisa 11: Seotud osapooled


(eurodes)
 
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga    
  31.12.2012 31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv 55 56