MTÜ KÄSMU KÜLASELTS

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 MTÜ Käsmu Külaselts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev Eestis registreeritud mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2 Ühingu ametlik nimi on MTÜ Käsmu Külaselts (edaspidi nimetatud Ühing) ning ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

1.3 Ühingu asukohaks on Käsmu küla, Vihula vald, Eesti Vabariik.

1.4 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5 Ühing võib teha kõiki tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.6 Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II EESMÄRK JA TEGEVUSED

2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on Käsmu küla taaselustamisele, säilimisele ja elujõulise kogukonna arengule kaasaaitamine; kodanikualgatuse, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse arengu toetamine.

2.2 Ühingu eesmärgist lähtuvalt võib Ühing arendada järgmisi tegevusi:
2.2.1 põhieesmärki taotlevate füüsiliste isikute tegevuse ühendamine ning omavahelise koostöö korraldamine ja arendamine;
2.2.2 seltsielu toetamine ja edendamine;
2.2.3 teabe hankimine ja levitamine;
2.2.4 koolituste ja teavitusürituste korraldamine;
2.2.5 trükiste ja infovoldikute väljaandmine;
2.2.6 pere-, naiste- ja noorteliikumise toetamine;
2.2.7 ajaloo-, kultuuri- ja kunstiväärtuste kaitsele kaasaaitamine;
2.2.8 loodushoiu ja heakorrapõhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;
2.2.9 harrastus – ja ajaviiteürituste korraldamine;
2.2.10 heategevusega tegelemine kogukonna arengu hüvanguks;
2.2.11 muude Ühingu tegevuse eesmärkidest lähtuvate ülesannete täitmine;
2.2.12 muu majandustegevuse arendamine Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks vastuvõtmist taotlev isik esitab Ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma tähtajaks Ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.

3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja Ühingust väljaastumise Ühingu liikme kirjaliku avalduse alusel otsustab Ühingu juhatus.

3.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, mis vaadatakse läbi avalduse esitamisele järgneval Ühingu juhatuse koosolekul.

3.4 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata Ühingu juhatuse otsusega, kui:
3.4.1 Ühingu liige ei ole hiljemalt majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
3.4.2 Ühingu liige ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul;
3.4.3 Ühingu liige on käitunud vääritult; rikkunud Ühingu põhikirja nõudeid; kahjustanud Ühingu mainet.

3.5 Liikme väljaarvamise Ühingust otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks (2) nädalat enne Ühingu juhatuse koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega enda väljaarvamise küsimuse arutamisel Ühingu juhatuse koosolekul.

3.6 Ühingu juhatuse otsusega mittenõustumisel on liikmel õigus taotleda enda väljaarvamisega seonduva küsimuse arutamist üldkoosolekul.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1 osaleda hääleõigusega Ühingu koosolekul;
4.1.2 valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
4.1.3 saada teavet Ühingu tegevuse kohta, esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu juhtorganite tegevust puudutavates küsimustes.
4.2 Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1 osalema Ühingu üldkoosolekutel; järgima Ühingu tegevuses osalemisel Ühingu põhikirja ja täitma Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
4.2.2 tasuma liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku otsusele;
4.2.3 Ühingu organitesse valituna osalema aktiivselt Ühingu tegevuses;
4.2.4 teatama Ühingu juhatusele enda elukoha ja kontaktandmete ning nime muutumisest ühe (1) kuu jooksul;
4.2.5 suhtuma heaperemehelikult Ühingu varasse.
4.3 Täiendavaid kohustusi võib Ühingu liikmetele panna vaid üldkoosoleku otsusega ja liikme nõusolekul.

V ÜLDKOOSOLEK, SELLE KOKKUKUTSUMISE TINGIMUSED JA KORD

5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille igal liikmel on üks (1) hääl.

5.2 Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.

5.3 Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.3.1 põhikirja muutmine;
5.3.2 majandusaasta aruande kinnitamine;
5.3.3 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
5.3.4 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5.3.5 juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
5.3.6 liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;
5.3.7 vaide korral Ühingu liikme väljaarvamisega seonduvate küsimuste otsustamine;
5.3.8 Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
5.3.9 muude küsimuste otsustamine, mis ei ole antud teiste organite pädevusse.
5.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.4.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
5.4.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;
5.4.3 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

5.5 Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatab Ühingu juhatus koosoleku toimumise koha, aja ning päevakorra kaks (2) nädalat ette enne üldkoosoleku toimumist saates igale Ühingu liikmele samasisulise kirjaliku teate selle taasesitamist võimaldavas vormis.

5.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Ühingu liiget võib esindada üksnes teine sama Ühingu liige. Liige ei või esindada volikirja alusel rohkem kui kahte (2) Ühingu liiget.

5.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv liikmeid, tuleb neljateistkümne (14) päeva jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui on esindatud 20% liikmete arvust.

5.8 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

5.9 Ühingu juhatuse liikmete valimine toimub salajasel hääletusel. Valituks loetakse kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

5.10 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenute nõusolek ja tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Ühingu liikmete nõusolek.

5.11 Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile ühingu liikmetele, sealhulgas ka neile, kes üldkoosolekul ei osalenud.

VI JUHATUS

6.1 Ühingut juhib kolme kuni viie (3 - 5) liikmeline juhatus.

6.2 Juhatuse liikmed valib Ühingu üldkoosolek ametisse kolmeks (3) aastaks. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

6.3 Ühingut esindavad kõigis tehingutes juhatuse esimees üksinda ja juhatuse liikmed kahekesi koos vastavalt juhatuse otsusele.

6.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks (1) kord kahe (2) kuu jooksul.

6.5 Juhatuse ülesandeks on:
6.5.1 Ühingu igapäevase töö korraldamine;
6.5.2 Ühingu liikmete arvestuse pidamine;
6.5.3 Ühingu vara ja rahaliste vahendite kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkoosoleku otsusele.
6.6 Ühingu juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele välja arvatud juhatuse vastavasisulisele otsusele.

6.7 Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

6.8 Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

6.9 Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.

6.10 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes üldkoosoleku otsusega kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

6.11 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

VII KONTROLLIORGAN

7.1 Ühingu tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek määrata audiitorkontrolli, revisjonikomisjoni või revidendi (edaspidi kontrolliorgan).
7.1.1 Kontrolliorgani võib nimetada ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.
7.1.2 Kontrolliorganiks ei või olla Ühingu juhatuse liige ega Ühingu raamatupidaja.

7.2 Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama kontrolliorganil tutvuda kõigi tegevuse kontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

7.3 Kontrolliorgan koostab raamatupidamiskontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

VIII ÜHINGU VARA

8.1 Ühingu vara tekib:
8.1.1 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja sponsorlusest;
8.1.2 sihtotstarbelistest maksetest;
8.1.3 liikmemaksudest;
8.1.4 põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
8.1.5 ühingu majandustegevusest;
8.1.6 muudest laekumistest.

IX ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

9.1 Ühingu ühinemine, jagunemine, lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.

9.2 Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

9.3 Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.4 Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek, lõpetamise otsuse poolt peab olema üle 2/3 osalenud või esindatud liikmetest.

9.5 Ühingu likvideerimisel jagatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud Ühingu vara Ühingu liikmete vahel vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Põhikiri on kinnitatud Ühingu üldkoosolekul 23.oktoobril 2010.a.

_____________ _____________ _____________ _____________ ____________
TIINA LAULIK VIRGE ONG AGO KONGA EPP OJALILL LEA LOND
juhatuse liige juhatuse liige juhatuse liige juhatuse liige juhatuse liige