MTÜ Käsmu Külaseltsi ja Käsmu küla üldkoosoleku protokoll

Koht:Käsmu Rahvamajas
Aeg: 1.juuni 2014.a. algus kell 12.00 lõpp 13.45
Osalesid: 34 Käsmu Külaseltsi liiget - 25 liiget isiklikult, 9 liiget esindatud volitustega ja 12 külaelanikku (nimekirjad juurde lisatud)

Päevakord

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
 2. Külaseltsi 2013.a.tegevuse aruanne.
 3. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
 4. Käsmu küla arengukava koostamiseks volituste andmine (üldkoosoleku otsused põhikirja p.5.3.5 alusel tehingu tegemiseks ja esindaja määramiseks)
 5. Külavanema valimine seoses ametiaja lõppemisega.
 6. Jooksvad küsimused - kalmistu laiendamise eskiisprojekti tutvustamine
 1. Toimus koosoleku juhataja ja protokollija valimine. Ettepanek - valida koosoleku juhatajaks Virge Ong ja protokollijaks Lea Lond.
  Vastu võetud ühehäälselt.
  • Toimus külaseltsi liikmete kohaloleku kontroll. Otsustamiseks vajalikku kvoorumit koos ei olnud. Puudu 4 liiget. Juhul kui teise päevakorrapunkti ettekandmisel koosolekule külaseltsi liikmeid ei lisandu, toimub p 3 all vaid majandusaasta aruande tutvustamine. Otsuse vastuvõtmiseks tuleb kokku kutsuda uus koosolek (alus: põhikiri p 5.7).
  • Päevakorrapunkt nr 4 jääb ära, kuna KÜSK-ile esitatud taotlus küla arengukava uuendamiseks rahastust ei leidnud.
 2. V.Ong andis ülevaate külaseltsi põhikirjaliste eesmärkide ja sellega seonduvate tegevuste täitmisest. Järgnes ülevaade külaseltsi möödunud aasta tegevusest.
  • 9.juunil – külaseltsi ja külarahva ühiskoosolek;
  • 22. juuni – küla jaanipidu;
  • 13. – 14.juuli – IV Käsmu Päevad; külapäevadeks valmis küla lipp;
  • 30.august – suvelõpupidu ansambliga „Törts“;
  • september – sügislaat;
  • 27.detsember – aastalõpupidu ansambliga „Alaska“
  • 30.aprill - volbripidu ansambliga „MaMa“
  • 3.mai – „Teeme ära!“ talgupäev; korrastati kabelimäge, bussijaama, muuli ümbrust, majakamäge ja parki. Osalejaid ei registreeritud, kuid seire tulemusena oli talgulisi kokku ca 30.
  • mai – kevadlaat.
  Plaanis:
  • rahvamajale toolide ostmine (valla toetus + omaosalus) – toolid on tellitud, peaksid saabuma hiljemalt juulis. Külainimestel võimalus toetada toolide ostmist.
  • muuli remondi jätkamine, mille toetuseks eraldas Vihula vald oma eelarvest 1800 €;
  • rahvamaja remondi jätkamine – LEADER projektirahade avanemisel kirjutada uued projektid rahade taotlemiseks rahvamaja koridori, veranda ja saali remondiks.
  • oktoobris – Käsmu rahvamajas Vihula valla lõikuspidu.
  Arutati:
  • seoses korraldatavate pidude vähese osalejate arvuga on tekkinud küsimus - kas korraldada sellel aastal suvelõpupidu või ainult Vihula valla lõikuspidu, mis toimub oktoobris;
  • mida teha külaseltsi nn “surnud hingedega” – need on liikmed, kes ei osale koosolekutel, ei maksa liikmemaksu ega võta osa külaseltsi tööst. Heiti Hääl esitas seisukoha, et üldkoosoleku korraldamise operatiivsemaks muutmiseks teha põhikirja muudatus, et samal päeval teatud aja tagant kutsuda kokku uus koosolek, millel oleks siis otsustusõigus. Toimus arutelu.
   OTSUSTATI: neile külaseltsi liikmetele, kes 3 aasta jooksul ei ole maksnud liikmemaksu ega osalenud üldkoosolekutel teatada 2 nädalat enne juhatuse koosolekut nende väljaarvamisest külaseltsi nimekirjast. (alus: põhikiri p 3.4)
   Otsus võeti vastu ühehäälselt.
 3. Toimus kvoorumi kontroll. Koosolekul osales 67-st liikmest 34.
  Külaseltsi raamatupidaja Reet Sild tutvustab 2013.a. majandusaasta aruannet (juurde lisatud 11 lehel). Peamised olid laekumised ja väljaminekud seoses erinevate projektidega.
  OTSUSTATI: kinnitada 2013.a. majandusaasta aruanne (alus: põhikiri p 5.4.1).
  Kõik kohalolevad külaseltsi liikmed on otsuse vastuvõtmise poolt.
 4. Edasi jätkub külakoosolek ja uue külavanema valimine.
  Külavanem Robert Aasa andis ülevaate tegevusaastate jooksul tehtud tööst.
  • autokaupluse organiseerimine külainimestele;
  • peale elektritrasside kaevamist Käsmus koostöös Eesti Energiaga organiseeritud teede korrastamine sh kinnistutele sissesõiduteed ja rahvamaja tee;
  • majakasadama ja meremuuseumi inimestega ühiskoosolek - koostöö ja ühishuvide leidmine;
  • tellija esindajana ehituslikku järelevalve tegemine Käsmu kiriku ja rahvamaja ehitustöödel.
  Eve Kask - kes viib külmutuskappe jm prahti metsa alla?
  R.Aasa - see on varasemate aastate probleem. Praegu kasutatakse Võsu jäätmejaama ja kinnistutel on prügi äraveo lepingud.
  Heiti Hääl teeb ettepaneku viia läbi avalik hääletus ja valita uuesti tagasi Käsmu külavanemaks Robert Aasa. Teisi kandidaate ei esitatud. Osalejad olid nõus avaliku hääletusega. Külavanema ametiperioodi ei muudetud. Hääletati.
  Vastu: 0 , erapooletuid: 1; Poolt: kõik ülejäänud koosolekul osalejad.
  OTSUSTATI: valida Käsmu külavanemaks järgnevaks kolmeaastaseks perioodiks Robert Aasa.
  • V.Ong andis ülevaate projektide kirjutamisest ja rõhutas, et nii nagu muu külaseltsi põhikirjaliste tegevuste raames tehtav töö on vabatahtlik, on ka projektikirjutamine vabatahtlik töö, sest erinevatest projektidest (PRIA, LEADER; KOP) saadud toetustes rahvamaja remondiks ja külategevuse arendamiseks ei ole projektijuhi tasustamiseks rahalisi vahendeid ette nähtud. Külaselts on kompenseerinud projektide esitamisega seotud transpordikulud.
 5. Jooksvad küsimused.
  Mattias Agabus ja Urmas Karileet tutvustavad külaelanikele Käsmu kalmistu laiendamise kava. Matmiskohad on kalmistul praktiliselt otsas ja uutele külaelanikele pole võimalik anda uusi matmiskohti. Kogudusel puudub ka tavandihoone, kus läbi viia juhatuse koosolekuid, leerikooli ja talvel jumalateenistusi. Vihula vald toetab tegevust. Käesolevaks ajaks on saadud ka Keskkonnaametist arvamus. M.Agabusi poole pöördusid vald ja Käsmu kogudus, et ta kohaliku elanikuna aitaks teha eskiisprojekt. Keskkonnaameti seisukoha järgi tuleb säilitada vaated nii Dellingshauseni kabelile kui ka Käsmu kabelile. M.Agabus tutvustab kolme eskiislahendust.
  Koosolek toetab kolmandat varianti - laiendus oleks müügis oleva Lilleberi krundi arvelt.
Virge Ong Lea Lond
juhataja protokollija