MTÜ Käsmu Külaselts

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Käsmu Rahvamajas 01.mai 2010.a.

Osa võtsid: (vt osavõtjate nimekirja)

PÄEVAKORRAS

  1. Külaseltsi tegevuse aruanne.
  2. Juhatuse suuruse määramine.
  3. Uue juhatuse valimine.
  4. Juhataja valimine.

1. Külaseltsi juhatuse esimees Tiina Laulik kandis ette külaseltsi tegevuse aastast 2005. Slaidiprogrammi abil (juurde lisatud 26 lehel) oli kõigil kohaletulnutel võimalik saada ülevaade liikmeskonna suurusest, talgutest, rahataotlustest , annetustest jms. Kokkuvõttes hinnati seltsi tegevus heaks ning märgiti, et liikmeskond on suurenenud ning seltsitegevus hoogustunud mitmes valdkonnas (projektitaotlused rahvamaja remondiks, huvitegevus „Käsmu Liisade“ näol).

2. Endine juhatus koosseisus Tiina Laulik, Virve Väli ja Enna Tiidemann astus tagasi ning neid tänati tehtud tubli töö eest. Kuna vana juhatus oli kolmeliikmeline siis leiti, et olulisi otsuseid on vaja langetada suuremaarvulises juhatuses. Tehti ettepanek valida uus juhatus viieliikmeline.

OTSUSTATI: võttes aluseks MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja punkt 6.1 kehtestada juhatuse suuruseks 5 liiget.

Poolt: kõik kohalviibijad Vastu: 0 Erapooletuid: 0

3. Juhatuse liikmekandidaatideks esitati: Tiina Laulik, Ago Konga, Epp Ojalill, Virge Ong, Mariliis Vohli, Egon Tamm, Lea Lond. Nimekiri otsustati sulgeda. Toimus avalik hääletus (loeti poolthääli) mille tulemused olid järgmised:

Tiina Laulik 24 häält

Ago Konga 20 häält

Epp Ojalill 19 häält

Mariliis Vohli 11 häält

Lea Lond 18 häält

Egon Tamm 11 häält

Virge Ong 15 häält

OTSUSTATI: Lähtuvalt hääletuse tulemustest on vastavalt MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja punktile 6.2 külaseltsi juhatus järgmises koosseisus: Tiina Laulik, Lea Lond, Ago Konga, Epp Ojalill ja Virge Ong.

4. Juhatus pidas seal samas välkkoosoleku ning lähtuvalt MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja punktist 6.3 valis enda hulgast juhatuse esimeheks Tiina Lauliku.

Tiina Laulik Virge Ong

juhataja protokollija