KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

Käsmus 11.oktoober 2009

Algus kell 12.00
Lõpp kell 14.00

Koosolekut juhatas Tiina Laulik, protokollis Enna Tiidemann. Osavõtjate leht lisatud protokollile.
Otsustati kinnitada järgmine PÄEVAKORD:
  1. Käsmu küla arengukava arutelu
  2. Rahvamaja katuse remont
  3. Seltis üldkoosoleku kokkukutsumine
  4. Jõulupeo korraldamine
Päevakorrapunkt nr.1
Käsmu küla arengukava arutelu

Käsmu küla arengukava koostamisest ja vastuvõtmisest on möödunud üks aasta. Virge Ong juhatamisel vaadatakse läbi arengukava ja toimub arutelu aasta jooksul tehtust püstitatud eesmärkidest ning tehakse parandused tegevuskavas tähtaegade osas. ( Lisatud arengukava analüüs ja muudatused )
OTSUSTATI: hinnata heaks arengukava tegevuskava täitmine.

Päevakorrapunkt nr.2
Rahvamaja katuse remondist

Tiina Laulik annab informatsiooni Käsmu Rahvamaja katuse remondist. Töid teostab AS Toode, kes tegi kõige soodsama pakkumise.

Päevakorrapunkt nr.3
Seltsi üldkoosoleku kokkukutsumine

Vastavalt MTÜ Käsmu Külaselts põhikirjale valitakse seltsi juhatus 3-ks aastaks. Seltsi üldkoosolekul tuleb korraldada uue juhatuse valimine.
OTSUSTATI: kokku kutsuda MTÜ Käsmu Külaselts liikmete üldkoosolek jaanuaris 2010.a. Käsmu rahvamajas.

Päevakorrapunkt nr.4
Jõulupeo korraldamine

Jõulupidu otsustati korralda 26.detsembril 2009.a.

Tiina Laulik                    Enna Tiidemann
Koosoleku juhataja          Protokollija