MTÜ Käsmu Külaselts

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 4

Käsmus 04.september 2010.a.
Osa võtsid: Tiina Laulik, Ago Konga, Virge Ong, Lea Lond
Puudus: Epp Ojalill
Külalised: Aarne Vaik, Allan Lond
PÄEVAKORRAS
 1. Külavanema tegevuse aruanne.
 2. Külavanema ametiaja pikkus.
 3. Volituste andmine.
 4. Ettepanekud Vihula valla arengukavasse.
 5. Külaseltsi kodulehest.
 1. Külavanem Aarne Vaik andis oma tegevusest ülevaate.
  OTSUSTATI:
  külavanema statuudi mittetäitmise tõttu lisada 18.09.2010 toimuva küla üldkoosoleku päevakorda:
  1. vallavolikogu 12.04.2006 määruse nr 19 § 2 lg 8 täitmine – külavanema ametiaja pikkuse määramine
  2. külavanema valimine.
  Poolt: 4Vastu: 0Erapooletuid: 0
 2. Arutati vallavolikogu 12.04.2006 määruse nr 19 § 2 lg 8 täitmisega seonduvat. Nimelt pole küla üldkoosolek kehtestanud külavanemale ametiaja pikkust. Ettepanekutena kõlasid külavanema amaetiaja pikkusena 5 aastat ja 3 aastat. Toimus arutelu.
  OTSUSTATI:
  Teha küla üldkoosolekule ettepanek kehtestada külavanema ametiaja pikkuseks 3 aastat.
  Poolt: 3 Vastu: 0 Erapooletuid: 1
 3. Arutati E.Ojalille ettepanekut (esitas T.Laulik) lasta Jüri Unduslik valmistada samasugune ilus pilt lava horisondile nagu on Võsu Rannaklubis. Unduski kalkulatsiooni järgi maksavad materjalid 3000.- ja töö 1000.-
  OTSUSTATI:
  Volitada E.Ojalille korraldama J.Unduskile ligipääsu rahvamajale ja vajalikud töötingimused ning juhatuse esimeest T.Laulikut pidama läbirääkimisi ja vormistama vajalikud dokumendid J.Unduski töötasu osas.
  Poolt: 4 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 4. V.Ong esitas juhatusele koondkokkuvõtte Käsmu küla 2009 – 2013 arengukavast (Lisa 1).
  OTSUSTATI:
  kiita ettepanekud heaks ja esitada need Vihula vallavalitsusele.
  Poolt: 4Vastu: 0Erapooletuid: 0
 5. Lähtuvalt Käsmu küla arengukavast andis A.Lond ülevaate külaseltsi kodulehe aadressi kasmu.eu registreerimisest veebimajutusserverisse Zone Media OÜ. Aasta maksab ca 1000.- krooni. Kuna Käsmu nimi on nii populaarne kuid esialgu võib täpitähtedega probleeme tekkida, siis broneerida külaseltsile ka aadress käsmu.eu. Allan Lond on nõus ka edaspidi külaseltsi kodulehte tasuta haldama.
  OTSUSTATI:
  1. registreerida kodulehe aadress kasmu.eu ning broneerida ka käsmu.ee
  2. maksta veebiserveri aastmaks ära ühekordse maksena
  3. külaseltsi kodulehe halduriks jääb Allan Lond.
  Poolt: 4 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
Tiina LaulikVirge Ong
juhatajaprotokollija