Käsmu küla ettepanekud Vihula valla arengukava koostamisele

Juhatuse koosoleku protokoll nr.4 Lisa 1
Lähtuvalt „Käsmu küla arengukava 2009 – 2013“ dokumendist teeb MTÜ Käsmu Külaselts Vihula valla arengukava koostamiseks järgmised ettepanekud:

1. Käsmu küla arengu peamisteks eesmärkideks on:
Muu kõrval peetakse veel oluliseks:

Kõige selle juures peetakse esmatähtsateks koostööd Vihula vallavalitsuse, kohalike ettevõtjate, suviste traditsiooniliste ürituste korraldajate ja kohaliku elanikkonnaga.

Käsmu küla arengukava prioriteetsed valdkonnad ning nende eesmärgid on:
I KOOSTÖÖ
Eesmärk 1: Küla korraldab ja juhib ise oma elu
Eesmärk 2:Kuuluvus kogukonda

II KULTUUR JA SELTSIELU
Eesmärk 3: Külaelu läbi ühistegevuste
Eesmärk 4: Küla avalike objektide säilitamine ja arendamine

III INFRASTRUKTUUR
Eesmärk 5: Tagada turvaline ja kvaliteetne elukeskkond

IV TURISM JA PUHKEMAJANDUS
Eesmärk 6: Meelispaik neile, kes armastavad rahu, vaikust ja looduslähedust

V PIIRKONNA MAINE
Eesmärk 7: Omanäolisus
Eesmärk 8: Küla annab oma tegevusest teada

VI ELUKESKKOND
Eesmärk 9: Korras küla
Eesmärk 10: Optimaalsed kruntide suurused

Aastaks 2013 on küla edukaks arenguks loodud järgmised lisaväärtused:
 1. Aastast 2009 ei ole külas enam väiksemaid elamuehituskrunte kui 2000 m2.
 2. Toimib veevärk, sest on rajatud lisapuurkaev ning renoveeritud 50% veetrassidest.
 3. Rahvamaja on kvaliteetselt renoveeritud.
 4. Külal on oma sümboolika, meened ja voldik.
 5. Koostöös vallaga on korraldatud parkimine ja ekskursioonide bussiliiklus.
 6. Remonditud on muul ja randumiskohad.
 7. On korraldatud küla infoliikumine nii sise- kui ka välisringis.
 8. Külal on rahuldav bussiliiklus Võsu, Rakvere ja Tallinnaga.
 9. Suurenenud on püsielanikkond ning külaelanikel on rahuldav tööhõive.
 10. Säilinud on majutusasutuste tihe võrgustik ja hea tase.
 11. Rannajoon on tugevdatud, tormid ei ohusta enam vaatamisväärsusi ja elumaju.
 12. Olemas on aastaringselt toimiv kauplus/kohvik ning suvine söögikoht.
 13. Avatud on Võsu-Käsmu kergliiklustee ning erineva pikkusega matkarajad.
 14. Toimib kohalik vabatahtlik merepääste.
 15. WiFi leviala on laienenud.
 16. Käsmu kiriku orel on remonditud.
Käsmu Rahvamaja renoveerimine:

Käsmu Rahvamaja inventari uuendamine (toolid, lauad).

Käsmu kiriku renoveerimine:

Muuli renoveerimine.

Tervise- ja matkaradade rajamine ja hooldamine.

Kiige ning kiigeplatsi korrashoid ja heakord.

Koostöö- ja rahastamisvõimaluste leidmine randumiskohtade rajamiseks.

Huvitegevuse korraldamine läbi ühistegevuste.

Käsmu – Võsu kergliiklustee rajamine

Lisapuurkaevu rajamine ja veetrasside renoveerimine.

Vabatahtliku merepääste tegevuse toetamine.

Parkimis- ja parkimiskeelualade määramine külateedel.

Suplusrandade korrastamine ja nendes prügimajanduse korraldamine.

Riietuskabiinide paigutamine supelrandadesse.

Endise piirivalve maa-ala, sauna (võimalusel ka majaka) seltsitegevuse edendamiseks taotlemine (vajalik küla ühispidude ja noortelaagrite korraldamiseks).

Rannajoone kindlustamine.

Kehtestada külas elamuehitus krundi suuruseks minimaalselt 2000 m2.