Käsmu küla üldkoosolek

PROTOKOLL

18.september 2010.a.

Käsmu Rahvamajas

Osa võtsid: 85 külaelanikku (osavõtjate nimekiri juurde lisatud 3 lehel)

PÄEVAKORD

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Käsmu küla arengukava 2009 – 2013 täitmine
 3. Käsmu küla arengukava 2009 – 2013 uuendamine.
 4. Vihula valla külavanema statuudi § 2 lg 8 täitmine.
 5. Külavanema valimine.
 6. Jooksvad küsimused.
 1. Enne kinnitamist toimus koosoleku päevakorra tutvustamine ja protokollija valimine.
  Ettepanek – valida protokollijaks Enna Tiidemann. Kohalolijad olid poolt, vastulauseid ei esitatud. Käsmu küla arengukava töögrupi juhina juhatas koosolekut Virge Ong, kes tutvustas päevakorda, mis on olnud külaelanikele tutvumiseks väljas 2 nädalat. I.Kristenprun tegi ettepaneku hääletada päevakorrast välja punkt 4, kuna külal on juba külavanem ja Aarne Vaik on üle Eesti tuntud inimene.
  Päevakorra hääletamiseks moodustati häältelugemiskomisjon – Epp Ojalill ja Lea Lond.
  Koosolek leppis kokku, et kõik koosolekul osalejad on hääleõiguslikud ning hääletatakse väljakuulutatud päevakorra kinnitamist. Häältelugemiskomisjon luges kokku 54 poolthäält.
  OTSUSTATI: poolthäälte enamusega kinnitada päevakord.

 2. V.Ong tegi ettepaneku vaadelda päevakorrapunkte 1 ja 2 ühiselt (lisa 1 kuuel lehel; lisa 2 viiel lehel), et kohalolijatel oleks parem ülevaade arengukava eesmärkide täitmisest ning kavandatavatest muudatustest ja parendustegevustest. Kohalviibijad olid nõus.
  Arutelu arengukava p 4.1 Kiige ning kiigeplatsi korrashoid ja heakord üle. M.Agabus – kiigeplats peaks olema kiriku juures, mitte metsas. A.Vaik – tegin Lahemaale kirjaliku ettepaneku, et uue kaitse-eeskirjaga ei seataks liialt piiranguid neeme tipu kasutamiseks. Parki peaks saama kasutada küla huvides (lisa 3 ühel lehel). M.Agabus – uue kiigeplatsi loomine kiriku juurde koos laste mänguväljakuga säilitaks parkmetsa. Kabelimäele prügikonteinerite jaoks viisakas prügimaja. E.Ojalill – mänguplats rahvamaja taha.
  Rahvamaja remondi osas ettepanek K.Vaigult – lisada punkt 4.2 alla projekteerimine. V.Ong – käsmu kiriku koguduse ettepanekul lisada arengukava II valdkonda „Kultuur ja seltsielu” eesmärk 4: „Küla avalike objektide säilitamine ja arendamine” alla p 4.4 Kiriku renoveerimine järgmiselt:

  1. oreli remont – 2010 – 2011
  2. oreli prospekti renoveerimine – 2011
  3. vundamendi renoveerimine – 2011
  4. katuse ja välisvoodri renoveerimine – 2012
  5. siseremont ja elektrisüsteemi renoveerimine – 2013

  Punkt 5.6 all arutati ka võimalust autokaupluse teenuse leidmiseks Käsmu. A.Vaik – need autod ei vasta euronõuetele, leida muid võimalusi. Arutati arengukava 5. eesmärgi alapunktide täitmist. E.Kask – metsaalused korrast ära (kas meil on ürgmets või parkmets?); bussijaamas busside väljumisajad arusaamatud (kes paneks üles korralikud infotahvlid?); Võsu – Käsmu kergliiklustee (kas eelmise vallavanema poolt antud kindlad lubadused tee ehitamise kohta ka ükskord täituvad?).
  Arutelu tulemusena leiti, et eelnimetatud punktid saaks osalt vastuse läbi külavanema ja valla koostöö. Külavanema eestvedamisel tuleks hoida korras metsateed ning teha Lahemaale küla poolt ettepanek ürgmetsastamise lõpetamiseks.
  Küla omanäolisuse säilitamiseks otsustati saata Rein Rauale, seoses tema maja valmimisega, avalik kiri, et ta peaks lugu küla traditsioonidest ning värviks ka oma maja heledates toonides.
  E.Kask – samuti häirivad küla üldilmet kõrged valged aiad. Ettepanek: vastavalt Vihula valla ehitusmäärusele, ei ületaks kinnistut piirava aia kõrgus 1.20 meetrit. Külas ei tohiks kinnistud piirneda inetult kõrge „planguga”.
  Käsmu külaseltsil on nüüd oma kodulehekülg kasmu.eu. Seal on avaldatud materjalid kiriku koguduse, külaseltsi ja merepääste tegevuse kohta. Kodulehte peab Allan Lond. Ettepanek – teha külaseltsi liikmetele info jagamiseks list. A.Lond lubas seda teha ning rõhutas, et listiga liitumiseks peab ise aktiivne olema s.t. saatma oma meiliaadressi ja soovi liitumiseks.
  Arengukava analüüsi ja muudatusettepanekute lõppedes oli kinnitamise poolt 83, vastu 2, erapooletuid 0. M.Agabus soovis oma vastuolekut kommenteerida: kuna olen 1600 m2 krundi omanik. Kas ma lähtuvalt arengukava p 10.1 ei saagi nüüd ehitada? Ettepanek: muuta arengukava p 10.1 sõnastust järgmiselt: uute detailplaneeringute alusel moodustatavad elamuehituskrundid ei oleks väiksemad kui 2000 m2.
  OTSUSTATI: kinnitada Käsmu küla arengukava 2009 – 2013 täitmise analüüs ning muudatused ja parandused.
  Poolt:83Vastu:2Erapooletud:0

 3. V.Ong tutvustas kohalviibijatele Vihula valla külavanema statuuti, mille kohaselt külavanemal on omad õigused ja kohustused. I.Kristenprun – koosoleku on kokku kutsunud külaseltsi juhatus. V.Ong - külavanema amet pole ainult austav ülesanne. Külaelanikud on oma rahulolematust kirjalikult väljendanud (lisa 4 kahel lehel, 43 allkirja). Aarne Vaik on olnud külavanem alates 21.08.2004. Vastavalt Vihula valla külavanema statuudi § 2 lg 8, mis on ka päevakorras välja kuulutatud, tuleb külavanemale määrata ametiaja pikkus ja see on küla üldkoosoleku pädevuses. MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatuse ettepanek külavanema ametiaja pikkuseks on 3 aastat. Ettepanek saalist – 5 aastat. Asuti hääletama esimest ettepanekut.

  Poolt: 72Vastu: 12Erapooletuid: 1
  OTSUSTATI: Käsmu külavanema ametiaja pikkuseks on 3 aastat ning Vastavalt Vihula valla külavanema statuudi § 2 lg 8 täitmisega loetakse Aarne Vaigu kohustused külavanemana lõppenuks.

 4. Külavanema kandidaatideks seati üles:
  Aarne Vaik
  Robert Aasa
  Kandidaadid tutvustasid külavanemana oma edasisi seisukohti ja arengusuundi.
  Moodustati häältelugemiskomisjon - Helgi Mannov ja Elve Hall. Hääletamiseks aeg 15 min.
  Hääletamiseks esitatud 7 volitust (protokollile juurde lisatud).
  Häältelugemiskomisjon pärast hääletussedelite ülelugemist tuvastas:
  Sedeleid kastis: 80
  Aarne Vaik – 34 häält
  Robert Aasa – 45 häält
  1 sedel kehtetu.
  Poolthäälte enamusega on külavanemaks valitud Robert Aasa ning vastavalt Vihula valla külavanema statuudi § 2 lg 3 ja lg 6 esitatakse käesolev protokoll Vihula vallavalitsusele külavanema ametisse kinnitamiseks.
 5. Jooksvad küsimused.
  Tänati A.Vaiku tehtud töö eest.
Virge Ong Enna Tiidemann
juhataja protokollija