MTÜ KÄSMU KÜLASELTSI ÜLDKOOSOLEK

Kuupäev: 31.mai 2015
Koht: Käsmu Rahvamaja
Algus kell 12.00
Lõpp kell 13.45

Võttes aluseks MTÜ Käsmu Külaseltsi põhikirja punkti 5.6 kontrolliti enne koosoleku algust vajaliku kvoorumi kohalolekut. Tuvastati, et koosolek on otsustusvõimeline, sest kohal on 39 külaseltsi liiget 58-st, volitustega osales 9 liiget.

Päevakord:
 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine
 2. Külaseltsi tegevuse aruanne (sh juhatuse tegevus)
 3. Majandusaasta aruande kinnitamine
 4. Arengukava uuendamine
 5. Muud küsimused
 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine ja päevakorra kinnitamine

  Tehti ettepanek valida koosoleku juhatajaks Virge Ong ja protokollijaks Lea Lond ning kinnitada päevakord.

  OTSUSTATI: ühehäälselt valida koosoleku juhataks Virge Ong, protokollijaks Lea Lond ja kinnitada koosoleku päevakord.

 2. Külaseltsi tegevuse aruanne

  2014. aastal ehitustegevus puudus. Põhirõhk oli traditsiooniliste ürituste läbiviimisel.

  Üritused ja tegevused olid alljärgnevad:
  • 30.aprill - volbripidu. Tantsuks ansambel MaMa.
  • 3.mai – Teeme ära! talgupäev. Korrastati rahvamaja, kabelimäge, kirikuaeda, parki, bussijaama ja muuli ümbrust. Osales 26 külaelanikku.
  • 1.juunil – külaseltsi üldkoosolek. Kinnitati 2013 majandusaasta aruanne, uueks perioodiks valiti külavanem, arutati Käsmu kalmistu laiendamise võimalust.
  • 23.juuni – küla jaanituli. Tantsuks ansambel Mart Band.
  • 6.september – suvelõpupidu. Tantsuks ansambel Mart Band. Algatati nimeliste toolide projekt.
  • 16.september - Marten Kuninga plaadiesitlus rahvamajas. Muusik esitles oma uut plaati „Praktiline mees“, mis suures osas valmis Käsmu rahvamajas.
  • 8.oktoober – ülevallaline lõikuspidu. Korraldas Käsmu Külaselts. Toimusid külaseltside etteasted ja huumoriloterii. Tantsuks Audru Jõelaevanduse Punt.
  • 17.detsember – aastalõpupidu. Tantsuks Irena ja Ivar Hansen.
  Juhatuse koosolekud aastal 2014:
  • 8.veebruar – arutati majakasadama eskiisplaneeringut, spordiväljaku rajamist Põllu tn parkimisalale, 2014 ürituste plaani ja Ranna tee 2a detailplaneeringu taasalgatamist, rahvamajale uute toolide ostmist. Võimaldati kogudusel tasuta kasutada rahvamaja ruume.
  • 30.august – arutati valla lõikuspeo korraldamisega seonduvat.
  • 19.november – võeti seisukohad Neeme tee 62 krundiga piirnevate ohtlike puude langetamiseks ja Käsmu sadama detailplaneeringu kohta.

  Muud tegevused:
  • rahvamajale soetati uued saalitoolid;
  • muulil betoneeriti ohtlikud augud ja lahtised kivid, ehitati vette laskumise trepp, remonditi piirded ja istepingid. Renoveerimiseks kasutati Vihula valla poolt eraldatud toetust.

  2015 plaanid
  • rahvamaja remondi jätkamine projektitoetuste abil; plaanis saali, veranda, väikese saali ja köögi remont ning küttesüsteemide uuendamine;
  • rahvamajale uute laudade soetamine.

  Vastavalt eelmisel üldkoosolekul kerkinud probleemile vajaliku kvoorumi kokkusaamise kohta ning sellega seonduvalt üldkoosolekul arutatule korrigeeriti liikmelisust käesoleva aasta aprillis. Pärast hoiatuskirjade väljasaatmist arvati välja alljärgnevad 15 liiget, kes vastavalt külaseltsi põhikirja punktile 4.2 on kohustatud tasuma liikmemaksu ning osalema külaseltsi üldkoosolekutel. Lähtudes põhikirja punktidest 3.4.1 ja 3.4.2 polnud tasunud liikmemaksu ja osalenud koosolekutel järgmised liikmed:

  • 4 aastat: Margit Sondla, Taimi Pikkamäe, Lembo Pikkamäe, Jörgen Vaikjärv, Liisa Kangust-Vaikjärv, Mihkel Rohtla, Mare Rohtla, Aarne Vaik, Aimar Kask, Karmen Kask
  • 2 aastat: Katrin Enno, Jüri Kongas, Tõnu Kuusk, Tarmo Vahersalu
  • 1 aasta: Kätlin Puusepp

  Koosolekule selgitati, et enne väljaarvamist saadeti kõikidele liikmemaksu võlglastele olemasolevatele kontaktidele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastavasisulised teatised nõudega tasuta liikmemaks hiljemalt 30.aprilliks. Pärast tähtaega ootas juhatus otsuse tegemisega veel 2 nädalat ja saatis välja kordusteateid, et anda võla tasumiseks lisaaega.

  Uued liikmed: külaseltsiga on liitunud: 2014 - 3 uut liiget; 2015 - 4 uut liiget.
  Külaseltsis hetkel 58 liiget.

  Koosoleku juhataja Virge Ong palus kõikidel liikmetel uuendada oma kontakte ning kontrollida listis olevat meiliaadressi või anda vajalik kontakt, et oleks võimalik operatiivselt infot edastada.

  OTSUATATI: kinnitada külaseltsi 2014.aasta tegevuse aruanne ning nõustuti külaseltsi nimekirjade korrigeerimisega.
  Poolt 39, vastu 0, erapooletud 0

 3. Majandusaasta aruande kinnitamine
  Majandusaasta aruande on koostanud Reet Sild ning see on olnud liikmetele tutvumiseks kättesaadav külaseltsi kodulehel.
  Lea Lond selgitas põhilisi külaseltsi sissetulekuid ning väljaminekuid:
  2014. aasta alguses oli külaseltsil arvel raha 3718,10 € ja lõpus 9117.32 €, sularaha 10.20 €.
  Tulud: Vihula Vallavalitsuselt muuli remondiks 2628 €, annetused perekond Häälelt 3000 € ja Kristjan Altroffilt 500 €, rahvamaja renditulu teeniti 2020 €, liikmemaksud.
  Kulud: majapidamistarbed, Käsmu lipp, fekaaliveoteenus.
  Muuli remondiraha on alles 1788.22€.
  Virge Ong lisas, et käesoleva aasta juulis tuleb MTÜ Tapa Arenduskoda üle vaatama LEADER projekti raames toetust saanud objekte, millest üheks on ka Käsmu Rahvamaja.

  OTSUSTATI: võttes aluseks Käsmu külaseltsi põhikirja p 5.3.2 kinnita 2014 majandusaasta aruanne.

  Poolt 39 vastu 0 erapooletud 0

 4. Arengukava uuendamine

  Virge Ong andis ülevaate hetkel kehtiva arengukava tegevustest. Arengukava alustati 2008, kehtima hakkas 2009. Kuna tegemist on juba 7 aastat tagasi alustatud arengukavaga, siis on seal sees tegevusi, mis on minetanud oma aktuaalsuse või on juba tehtud. Tunnistati näiteks, et Enna Tiidemannile pandud kohustus, kutsuda inimesi end Käsmu küla elanikuks registreerima on vaevalt teostav.

  Uus arengukava hakkab kehtima 01.01.2016. Virge Ong seletas punktide sisu lühidalt lahti. Probleemiks on parkimine kontserdite ja festivalide ajal: koduhoovidesse sissepääsuteed on blokeeritud ja kohalike sissesõit külasse tülikas. Ürituse korraldaja on lubanud asjaga tegeleda. Käsmu kirikuga on kõik arengukavas planeeritud tegevused tehtud. Välis- ja siseremont on valmis. Hetkel on lõppfaasis küttesüsteemi planeerimine ja vihmaveerennide paigaldamine.

  Infrastruktuuri arendamise seisukohalt on esmatähtsad Käsmu-Võsu kergliiklustee rajamine, veevarustuse arendamine ja Käsmu majakasadama arendamine. Viimase suhtes lähtuda arengukavast, et ala saaks arendatud nii, et see pakuks atraktiivset vaadet merelt, olulisi teenuseid maalt ning võimalusel külainimestele hooajalisi töökohti. Sadama territoorium korrastatus ning ala eesmärgipärane organiseeritus on küla arengu seisukohalt väga oluline.

  Käsmu majade/talude välisilme kujundamisel lähtuda sellest, mis kaptenikülale kohane ja nimetada maju talunimedega, vastavalt arengukavas nimetatule, võiks iga talukoht olla varustatud nimesildiga. Samuti tuletada kinnistuomanikele meelde, et prügikastide koht pole alaliselt peatee ääres. Prügikastid peaksid asuma kinnistu piirdeaia sees, mitte väljaspool.

  Epp Ojalill tegi ettepaneku Neeme tee äärde pinkide rajamiseks ja rõhutas, et külasse sisenejale positiivse esmamulje tagamiseks on vajalik kinnistuomanike poolt oma kinnistu piirdeaedade taguste regulaarne trimmerdamine.

  Reet Hääl tegi ettepaneku hea tava juurutamiseks: prügikasti hoiab kinnistu omanik oma hoovis, mitte tänava ääres, Käsmu ei ole mingi prügikastiküla; kinnistute aia tagused peavad olema hooldatud; muru niitmise kellajad 10:00 - 20:00 ja soovitavalt nädala sees. Head tavad võiksid olla kirjas nii bussijaamas kui ka postkastide juures. Ettepanek leidis üldkoosolekul osalejate poolt ühehäälselt toetust.

  Külaselts on seisukohal, et uued krundid külas ei tohiks olla soovituslikult väiksemad kui 2000 m2 ja kinnistut piirav aed võiks olla lippaed kõrgusega 1.20m. Sigrid Kristenprun tegi ettepaneku, et olemasolevate kruntide jagamisel võiks teha erandeid väiksemaks jagamisel. Üldkoosolek toetas ettepanekut ning leidis, et külaselts võib teha vajadusel eriotsuseid, sest küla sees jagamisele kuuluvaid krunte on vähe.

  Uue perioodi arengukava hakkab kehtima 01.01.2016 ning on viieaastase perioodiga 2016 - 2021.

  Küla nõrgad küljed: hooajaline tegevus, püsielanikkonna ja noorte vähesus, poe puudus suvisel perioodil. Isetegevuses võrreldes Võhmaga jääb Käsmu alla ning seda võiks arendada.

  Külakiige võiks korrastada ja see võiks olla oma ajaloolisel kohal kabelimäel koos uue plaanitava laste mänguväljakuga.

  Reet Hääl kirjutab RMK-le endises mõisapargis võsa mahavõtmise ja langetamist vajavate puude märgistamise kohta.

  OTSUSTATI:
  1. 4.1 jäätmemahuti hoiab iga kinnistuomanik oma õueala piires, mitte tänava ääres;
  2. 4.2 iga kinnistuomanik on kohustatud hooldama ka oma kinnistuga piirnevat üldkasutatavat tänavaäärt;
  3. 4.3 Käsmu külas on 01.06 – 31.08 kinnistutel muru niitmine lubatud kell 10.00 – 20.00. Soovitatavalt teostada muruniitmine nädala sees.;
  4. 4.4 olemasolevate kruntide moodustamisel jagamise teel või küla sees paiknevate kinnistute moodustamisel lähtutakse 2000 m2 nõudest, kuid külaseltsi juhatusel on erijuhtudel õigus anda omapoolne otsustav seisukoht;
  5. 4.4 kinnitada Käsmu küla arengukava aastateks 2016 - 2021.
  6. Poolt: 39, vastu: 0, erapooletud 0

  Virge Ong Lea Lond
  juhataja protokollija