MTÜ Käsmu Külaselts

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

23.oktoober 2010.a.

Käsmu Rahvamajas

Osa võtsid:
liikmed – 29 (nimekiri originaalallkirjadega protokollile lisatud)
külalised – 3

Koosoleku juhatas sisse V.Ong. Esmalt arutati protokollilisi küsimusi.
Volikirja esindusõiguse kohta koosolekule ei esitatud.
Vastuväiteid koosoleku toimumise põhikirjalise seaduspärasuse (p 5.4) suhtes ei esitatud.
Nimekirjas 53 liiget, kohal 29. Vastavalt põhikirja p 5.5 on üldkoosolek otsustusvõimeline. Lepiti kokku ka hääletamise põhimõtetes.

PÄEVAKORRAS
 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
 2. Päevakorra kinnitamine
 3. MTÜ Käsmu Külaselts uue põhikirja kinnitamine.
 4. Külaseltsi 2011.a. tegevuskava tutvustamine.
 5. 2008.a. majandustegevuse ülevaade.
 6. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
 7. Liikmemaksu suuruse ja maksmise korra kinnitamine.
 8. Jooksvad küsimused.
 1. Otsustati valida koosoleku juhatajaks Virge Ong ja protokollijaks Enna Tiidemann.
 2. V.Ong tutvustas päevakorda. Majandusaasta aruande kinnitamise ja põhikirja järgimise osas on olnud tõsiseid puudujääke. Uus juhatus on valmis asja parandama. Seltsi tegevus sai alguse peaasjalikult siiski rahvamajas toimuvast ja selle remondist ning eelnevaga seonduvalt Käsmu küla arengukava koostamisest. Lääne-Viru Arenduskoja MTÜ-de konsultant Kaie Kranich soovitas aastaaruande 2009.a. osas kinnitada see veel käesoleval koosolekul. Jooksvate küsimuste all on vajalik arutada kirja Keskkonnaametile seoses Käsmu metsateede ja metsaaluste hooldamisega. Mari-Liis Vohli tegi ettepaneku uuendada seltsiliikmete kontaktandmeid vajalik info edastamiseks. Kontaktide uuendamise nimekiri lasti koosolekul osalejate seas ringlema. Ühehäälselt otsustati kinnitada päevakord.
 3. V.Ong tutvustas MTÜ Käsmu Külaseltsi uut põhikirja. Vajaduse uuendamiseks tingisid MTÜ-de seaduse muutumine ning põhikirjalisest eesmärgist lähtuvate tegevuste muutumine. Toimus arutelu ning paranduste tegemine. Samuti palus seltsi juhatus üldkoosolekult luba sihtotstarbeliste tehingute tegemiseks seoses Käsmu Rahvamaja rekonstrueerimise etappidega. Seoses põhikirja täitmisega on külaseltsil vaja kindlasti leida oma tegevuse kontrollimiseks revident. Lepiti kokku, et järgmise aasta 1.mail toimuva külaseltsi üldkoosolekuks leitakse selleks pädev inimene, kes revideerib 2010.a. majandustegevuse aruande ja esitab kinnitamiseks oma seisukohad. Lepiti ka võimalusega, et eelnimetatud tegevus võib olla tasuline, kuid tuleb leida neist odavaim.

  OTSUTATI:

  1. Kinnitada MTÜ Käsmu Külaselts põhikiri (juurde lisatud 4 lehel).
   Poolt: 29 Vastu: 0Erapooletuid: 0
  2. üldkoosolek annab juhatusele loa Käsmu Rahvamaja renoveerimisega seonduvate projektide raames sihtotstarbeliste tehingute tegemiseks ning III etapis vastavalt Vihula Vallavalitsusele esitatud toetuse saamise avalduses esitatud üldmaksumusele (avaldus 3 lehel, taotluse lisa 2 eelarve ja finantseerijate osas 1 lehel juurde lisatud).
   Poolt: 29 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 4. T.Laulik tutvustas üldkoosolekule seltsitegevuse 2011.a. tööplaani (juurde lisatud 1 lehel). Tehti parandused jaanipäeva toimumise aja osas. Koosolek kiitis tegevuskava heaks. Tegevuskava paigutatakse külaseltsi kodulehele. H.Koort leidis, et külaselts võiks uuesti mõelda merepäevade taaselustamise peale.
 5. Kuna R.Sild on külaseltsi uus raamatupidaja, otsustati vaadelda 2008. ja 2009.a. majandusaastaaruannet üheskoos. R.Sild tutvustas seltsi 2009.a. finantstegevust vastavalt majandusaastaaruandele (juurde lisatud 13 lehel) ning lähtuvalt raamatupidamise aruandele, kus eelnevat aastat võrreldakse järgmisega, anti üldkoosolekule ülevaate seltsi finantstegevusest. Eelnevalt oli üldkoosolekule selgitatud PRIA ja LEADER-i projektide rahastamise põhimõtteid.

  OTSUSTATI: ühehäälselt kinnitada 2009.a. majandusaastaaruanne.

 6. Vt päevakorrapunkt nr 5. 2009.a. bilanss , kasumiaruanne ja majandusaastaaruanne on seltsi liikmetele kättesaadavad kodulehelt www.kasmu.eu ning vajadusel on võimalik saada ka kohapeal printversiooni kõikidest koosolekul esitatud dokumentidest.
 7. L.Lond tutvustas liikmemaksu laekumist. V.Ong: millised on ettepanekud liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja osas. Saalist: jätta liikmemaksu suuruseks sada krooni ning panna tasumistähtaeg enne järgmise üldkoosoleku toimumist, ehk enne 1.maid. M.-L. Vohli – see võiks olla 1.aprill. V.Ong – lähtuvalt uue kinnitatud põhikirja p 3.4.1 on viimane tärmin jooksva majandusaasta lõpp.

  OTSUTATI: MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmemaksu suuruseks on aastas (ükssada krooni) 100.- ning selle tasumise tähtajaks on majandusaasta 1.aprill.

  Poolt: 29 Vastu: 0 Erapooletuid: 0
 8. Jooksvate küsimuste all arutati ja otsustati:
  • R.Aasa – metsateede lahti hoidmise osas suheldud nii RMK kui Keskkonnaametist Timo Kark’iga. Viimane on nõus, et metsateed hoiaks lahti oma küla inimesed. Koostöö toimimise eelduseks on vajalik sõlmida kahepoolne leping külaseltsi, kui juriidilise isiku, ja Keskkonnaameti vahel. Selleks on vaja esitada taotlus Keskkonnaametile. Kirja sisu on järgmine: taotleda MTÜ Käsmu Külaseltsile õigust Käsmu metsateede korrashoiuks ja teedega piirnevatel aladel ning vana mõisapargi metsaaluste hooldamiseks ja parkmetsa säilitamiseks (vastav piirkond tähistatakse kaardil). Esitatud taotlusõiguse saamisel arvestatakse vabatahtliku tööga ning saadud puitmaterjal jääb Käsmu Rahvamajale kütteks. Üldkoosolek oli kirja saatmisega ühehäälselt nõus.
  • Arutati R.Raua majaga seonduvat ning puhkekeskus „Lainela” kruntideks tükeldamise plaani. Otsustati, et M.Agabus koostab „Lainela" detailplaneeringu mittealgatamiseks seadusele tugineva argumenteeritud kirja ning külaselts kogub sinna alla kõikide pooldajate allkirjad. Koosolek oli sellega nõus.
  • Otsustati MTÜ Käsmu Külaseltsi poolt esitada Vihula Vallavalitsusele elutöö preemia kandidaadiks meremuuseumi peremees Aarne Vaik. Tõdeti, et aastatepikkune töö küla teadvustamiseks ka väljapoole maakonda ja Eestit väärib tunnustust. Meremuuseumita oleks külaelu kordi vaesem. Taotluse edastab juhatus.
   Poolt: 26 Vastu: 2 Erapooletuid: 1
Virge Ong Enna Tiidemann
juhataja protokollija