Käsmu poolsaar

Haljala valla statuudi kohaselt kooskõlastavad kõiki Käsmu poolsaart puudutavaid küsimusi:

Käsmu kandivanem Eduard Vainu

Käsmu kandikogu liikmed:

Mari-Liis Vohli
Virge Ong
Herman Kelomees
Heino Laanemets

(1) Kandikogul on õigus:
1) teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogule ja –valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks ettepanekuid, mis võetakse arutusele volikogus või valitsuses hiljemalt kolme kuu jooksul;
2) teha ettepanekuid valla eelarvestrateegiasse, arengukavasse ning valdkondlikesse ja piirkondlikesse arengukavadesse;
3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes;
4) avaldada arvamust piirkonnas asuvate valla ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse ja kohalike teenuste kvaliteedi kohta;
5) esitada vallavalitsusele arupärimisi, millele tuleb vastata 10 tööpäeva jooksul;
6) teha volikogule ettepanekuid käesoleva määruse muutmiseks.

(2) Kogule esitatakse seisukoha saamiseks:
1) valla üldplaneering;
2) valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad;
3) teede investeeringute kava;
4) käesoleva määruse muudatused;
5) kogu hallataval territooriumil avalikule üritusele loa andmine, kui on tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega;
6) piirkonna ühistranspordi sõiduplaanid ja nende muudatused;
7) piirkonda puudutavad detailplaneeringud;
8) piirkonna avaliku ruumi arendamisega seotud ehitusprojektid.