Käsmu Külaselts

Käsmu poolsaar

Haljala valla statuudi kohaselt kooskõlastavad kõiki Käsmu poolsaart puudutavaid küsimusi: Käsmu kandivanem Eduard Vainu Käsmu kandikogu liikmed on: Andre Sepp, Aleksander Tiideman, Reet Hääl, Virge Ong Käsmu poolsaare kaardid on saadaval Käsmu Poes. (1) Kandikogul on õigus: 1) teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogule ja –valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks ettepanekuid, mis võetakse arutusele volikogus või valitsuses hiljemalt kolme kuu jooksul; 2) teha ettepanekuid valla eelarvestrateegiasse, arengukavasse ning valdkondlikesse ja piirkondlikesse arengukavadesse; 3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes; 4) avaldada arvamust piirkonnas asuvate valla ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse ja kohalike teenuste kvaliteedi kohta; 5) esitada vallavalitsusele arupärimisi, millele tuleb vastata 10 tööpäeva jooksul; 6) teha volikogule ettepanekuid käesoleva määruse muutmiseks. (2) Kogule esitatakse seisukoha saamiseks: 1) valla üldplaneering; 2) valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad; 3) teede investeeringute kava; 4) käesoleva määruse muudatused; 5) kogu hallataval territooriumil avalikule üritusele loa andmine, kui on tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega; 6) piirkonna ühistranspordi sõiduplaanid ja nende muudatused; 7) piirkonda puudutavad detailplaneeringud; 8) piirkonna avaliku ruumi arendamisega seotud ehitusprojektid.