Käsmu Külaselts

Käsmu külavanema vastus avalikule pöördumisele

Lp külaelanikud T. Laulik, T. Pikkamäe ja P. Sõer!

Tänan Teid pöördumise eest!

Külavanema esindusõigus tuleneb aleviku- ja külavanema statuudi § 1 lõikest 2, mille kohaselt on külavanem külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja. Seega on ekslik Teie seisukoht, et külavanem ei või esineda külarahva nimel.

Külaelanike ühised huvid ja soovid arutati läbi ning pandi paika Käsmu küla 29.10.2016 toimunud üldkoosolekul, mille protokoll on kättesaadav veebilehel http://kasmu.eu/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/K%C3%A4smu-k%C3%BCla-29.-oktoobri-2016.-a.-%C3%BCldkoosoleku-protokoll.pdf. Koosolekul arutasid külaelanikud kõiki Käsmu bussijaamaga seonduvaid lahendusi (vt selles osas ka protokolli tekst) ning leppisid ühiselt kokku bussiliikluse piiramise korraldamises alates bussijaamast ning bussijaama bussidele tasulise parkla, samuti WC rajamises. Koosolekul võetud suundadest tulenevalt oli külavanemal mitte üksnes statuudi §-st 1 tulenev õigus, vaid ka statuudi §-st 4 tulenev kohustus edastada külaelanike ühised huvid vallavalitsusele. Külaelanike ühistest huvidest ning külavanema asjaomastest õigustest ja kohustusest olen külavanemana ka lähtunud. Seega on ekslik Teie väide, et olen ületanud statuudist tulenevaid volitusi.

MTÜ Käsmu Külaselts tegutseb nii täna kui tulevikus demokraatliku organisatsioonina. Külaseltsi tegevusest antakse jooksvalt ülevaade kõikides Käsmu küla infoväljaannetes, samuti põhjalikumalt ja detailselt külaseltsi üldkoosolekul (järgmine on planeeritud 27.05, kuid kuupäev võib veel muutuda). Kõik vajalikud otsused ja tehingud pannakse külaseltsi üldkoosolekul demokraatlikule hääletusele.

Julgen väita, et iial varem ei ole Käsmu külas rohkem infot jagatud kui viimase 6 kuu jooksul. Suhtume oma tegemistesse südamega, hoiame läbipaistvat joont ning oleme tänulikud, kui külaelanikud juhivad tähelepanu võimalikele murepunktidele. Plaanis on infovahetust tulevikus veelgi parandada nii peatselt üllitatava „Käsmukirja“ kaudu, võimaliku Käsmu äpi kaudu, kui külaelanike kodusid külastades.

Külavanemana olen lubanud ära kuulata kõikide külas tegutsevate organisatsioonide mured ja rõõmud ning neid võimalusel omalt poolt aidata. Samuti olen lubanud püüda leida ühine keel. Olen oma kohustustesse seni suhtunud täie tõsidusega, tehes külavanema tööd sisuliselt täiskohaga. Jätkan seda suunda kindlasti ka tulevikus.

Seltsingust Käsmu Minu Kodu kuulen sel nädalal teistkordselt. Esmakordselt kuulsin võimalikust seltsingust 2016. a. septembrikuus toimunud üldkoosolekul, kui külaelanikud väljendasid oma nördimust ning solvumist külaelanikke omadeks ja võõrasteks liigitava uue seltsingu võimaliku tekkimise üle. Pärast asjaomast üldkoosolekut ei ole tänaseni külavanemale esitatud ei väidetava seltsingu põhikirja/seltsingulepingut ega sellest tulenevaid eesmärke ja tegutsemispõhimõtteid, ka mitte liikmete nimekirja ega infot selle kohta, kuidas külaelanikel on võimalik astuda Teie seltsingu liikmeks. Samuti puuduvad Teie pöördumisel kontaktandmed.

Külavanemal ei ole võimalik teha koostööd seltsinguga, kes ei ole koostööks avatud. Küll aga teen koostööd kõikide organisatsioonidega, kes on koostööks avatud – näiteks Käsmu suurima külaelanikke koondava organisatsiooniga MTÜ Käsmu Külaselts, Käsmu Liisudega, Käsmu noortega, Käsmu Hobukojaga jne. Oma tegevuses ja seisukohtade kujundamisel lähtun Käsmu küla arengukavast ja külaelanike ühistest huvidest; delikaatsetes ja vastuolulistes küsimustes üldinimlikest põhimõtetest ja inimõigustest vastavalt külavanema tööd reguleerivale statuudile.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Üks kommentaar

 • Haivo Laulik

  Tere, härra K.Altroff.
  Pöörasin Sinu seadusvastasele tegevusele külavanemana tähelepanu enne, kui tegi seda seltsing. Arvan, et see lubab mul siia sekkuda.

  1. Väidad siin meile kõigile, et „Külavanema esindusõigus tuleneb aleviku- ja külavanema statuudi § 1 lõikest 2, mille kohaselt on külavanem külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja“.
  Sellega üritad teha meile, Käsmu küla elanekele selgeks, et nüüd oled meie peremees ja unustage ära oma õigused. Mõned kindlasti on nõustunud sellega, aga neid on kindlalt vähemus.
  Loeme mida kirjutatakse aga kehtivas külavanema statuudis:
  Aleviku- või külavanem on käesoleva statuudi mõistes inimene, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on selles alevikus või külas ja kes on aleviku- või külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses aleviku või küla ühistest seisukohtadest ja arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest, volikogu ja valitsuse õigusaktidest. Olukordades, millede lahendamine ei ole määratletud kehtivate õigusaktidega, tegutseb aleviku- või külavanem lähtudes üldinimlikest põhimõtetest ja inimõigustest.
  Oled osavalt järgneva statuudi lõigu, peale koma meie eest ära peitnud, et meid jälle eksiteele viia. Statuut käsib küladel ühised seisukohad moodustada. Selleks on alati olnud külade üldkoosolekud. Ja siis on külavanemal õigus tekkinuid ühiseid huvisid ja seisukohti esindada, nagu kirjas külavanema statuudis. Meil tahab aga külavanem olla „kirjakandja“ külarahva ja muu maailma vahel. Külarahva kirjaümbrikule tahab aga ise teksti sisse kirjutada.
  Lühidalt! Külavanemal on tõesti esindusõigus, kuid ta ei tohi esindada iseenast ja oma arvamust, mida ta siiani on teinud ,rikkudes räigelt külavanema statuuti. Arusaamatu, kust võtab haridusega inimene julguse, tõlgendada seda statuuti nii, nagu Sina seda teed. Teed aga nii. Mind ei huvita teie arvamus, valla paber annab õiguse otsustada teie eest. See on selle härra sõnum meile Käsmu elanikele.
  2. Viimasest küla üldkoosolekust.
  Ei soovi karme sõnu, kuid pean ütlema – SA VALETAD. Koosoleku alguses sa teatasid kõigile, et ärgem võtke otsuseid ja ärme hääleta. Pakkusid lihtsalt arutada asja, mida me ka tegime. See koosolek ei andnud sulle mingeid volitusi sinu enda soovil. Miks sa valetad.
  3. Sul on vastamata;
  – Miks MTÜ Käsmu Külaselts rikub oma põhikirja ja sekkub Käsmu küalainimeste ellu ja kipub esindama neid, kes pole MTÜ liikmed.
  – Miks MTÜ Käsmu Külaselts juhatus andis loa saagida maha kuus bussijaamas. Kes andis talle selleks nõusoleku. Küsin seda viies kord.

  4. Omadest ja võõrastest rääkides võin meenutada, kuidas sa ise jagasid Käsmu talud PROGRESSIIVSETEKS ja MITTEPROGRESSIIVSETEKS.
  5. Mul kui MTÜ Käsmu Külaselts liikmena on õigus saada vastused oma küsimustele. Mulle pole vastatud. Näib et, MTÜ juhatuskardab kriitikat .
  Haivo Laulik
  Käsmu elanik