Pakendikonteinerite asukoht

Vald soovib küla arvamust, kas senine pakendikonteinerite asukoht kalmistu juures on põhjendatud, või peaks need ümber paigutama?

On tulnud ettepanekuid paigutada need küla lõppu, bussijaama jmt.

Ootame külarahva arvamusi.

Mari-Liis Vohli

 

 

Rubriigid: Määratlemata | Pakendikonteinerite asukoht kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo

Head käsmukad,

Viimastel päevadel on taas ilmnenud vajadus ühiselt ühiseid asju arutada. Hoiame kokku!

Annan eelinfo raames teada, et kutsun kokku Käsmu küla üldkoosoleku 30. aprilli hommikul Käsmu rahvamajas. Arutame küla üldkoosolekute läbiviimise korda ja meetodeid, kuidas tagada, et ühiselt tehtavate otsuste osas ei tekiks hiljem vaidlusi. Püüame kokku leppida põhimõtetes, millega tagada küla eripärade ja vajaduste esindatus üldkoosolekul tehtavates otsustes.

Ja õhtul peame sõbralikult koos maha ühe korraliku Volbripeo!

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo kommenteerimine on välja lülitatud

Online kommentaaride hea tava lepe

Sarnaselt Käsmu FB grupiga lepime ka Käsmu Külaseltsi kodulehel edaspidi kokku, et kommenteerides ja postitusi avaldades hoiame kinni EALL-i poolt kinnitatud ‘Online kommentaaride hea tava leppest’. Enam kui 3 korda leppe vastu eksinud kommenteerijal edaspidi kommenteerida ei võimaldata.

Hea tava kohaselt:

  1. tuleb kommenteerimiskeskkonnast kustutada kommentaarid, mis sisaldavad roppusi, õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda, kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale, levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;
  2. heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest; juhul, kui kommenteerimiskeskkond keeldub kommentaari kustutamast, muutub ta vastutavaks jätkuvalt avaldatava kommentaari suhtes;
  3. kohtu või politsei nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;
  4. võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine);
  5. kehtiva seadusandluse raames ei peeta vajalikuks, et kommenteerimiskeskkonnad registreeriks kõik kommenteerijad ID kaardi või muu sellise tehnilise lahenduse alusel;
  6. iga kommenteerimiskeskkond võib kehtestada täiendavaid reegleid.

http://www.eall.ee/lepped/online.html 

Rubriigid: Määratlemata | 1 kommentaar

Käsmu külavanema vastus avalikule pöördumisele

Lp külaelanikud T. Laulik, T. Pikkamäe ja P. Sõer!

Tänan Teid pöördumise eest!

Külavanema esindusõigus tuleneb aleviku- ja külavanema statuudi § 1 lõikest 2, mille kohaselt on külavanem külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja. Seega on ekslik Teie seisukoht, et külavanem ei või esineda külarahva nimel.

Külaelanike ühised huvid ja soovid arutati läbi ning pandi paika Käsmu küla 29.10.2016 toimunud üldkoosolekul, mille protokoll on kättesaadav veebilehel http://kasmu.eu/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/K%C3%A4smu-k%C3%BCla-29.-oktoobri-2016.-a.-%C3%BCldkoosoleku-protokoll.pdf. Koosolekul arutasid külaelanikud kõiki Käsmu bussijaamaga seonduvaid lahendusi (vt selles osas ka protokolli tekst) ning leppisid ühiselt kokku bussiliikluse piiramise korraldamises alates bussijaamast ning bussijaama bussidele tasulise parkla, samuti WC rajamises. Koosolekul võetud suundadest tulenevalt oli külavanemal mitte üksnes statuudi §-st 1 tulenev õigus, vaid ka statuudi §-st 4 tulenev kohustus edastada külaelanike ühised huvid vallavalitsusele. Külaelanike ühistest huvidest ning külavanema asjaomastest õigustest ja kohustusest olen külavanemana ka lähtunud. Seega on ekslik Teie väide, et olen ületanud statuudist tulenevaid volitusi.

MTÜ Käsmu Külaselts tegutseb nii täna kui tulevikus demokraatliku organisatsioonina. Külaseltsi tegevusest antakse jooksvalt ülevaade kõikides Käsmu küla infoväljaannetes, samuti põhjalikumalt ja detailselt külaseltsi üldkoosolekul (järgmine on planeeritud 27.05, kuid kuupäev võib veel muutuda). Kõik vajalikud otsused ja tehingud pannakse külaseltsi üldkoosolekul demokraatlikule hääletusele.

Julgen väita, et iial varem ei ole Käsmu külas rohkem infot jagatud kui viimase 6 kuu jooksul. Suhtume oma tegemistesse südamega, hoiame läbipaistvat joont ning oleme tänulikud, kui külaelanikud juhivad tähelepanu võimalikele murepunktidele. Plaanis on infovahetust tulevikus veelgi parandada nii peatselt üllitatava „Käsmukirja“ kaudu, võimaliku Käsmu äpi kaudu, kui külaelanike kodusid külastades.

Külavanemana olen lubanud ära kuulata kõikide külas tegutsevate organisatsioonide mured ja rõõmud ning neid võimalusel omalt poolt aidata. Samuti olen lubanud püüda leida ühine keel. Olen oma kohustustesse seni suhtunud täie tõsidusega, tehes külavanema tööd sisuliselt täiskohaga. Jätkan seda suunda kindlasti ka tulevikus.

Seltsingust Käsmu Minu Kodu kuulen sel nädalal teistkordselt. Esmakordselt kuulsin võimalikust seltsingust 2016. a. septembrikuus toimunud üldkoosolekul, kui külaelanikud väljendasid oma nördimust ning solvumist külaelanikke omadeks ja võõrasteks liigitava uue seltsingu võimaliku tekkimise üle. Pärast asjaomast üldkoosolekut ei ole tänaseni külavanemale esitatud ei väidetava seltsingu põhikirja/seltsingulepingut ega sellest tulenevaid eesmärke ja tegutsemispõhimõtteid, ka mitte liikmete nimekirja ega infot selle kohta, kuidas külaelanikel on võimalik astuda Teie seltsingu liikmeks. Samuti puuduvad Teie pöördumisel kontaktandmed.

Külavanemal ei ole võimalik teha koostööd seltsinguga, kes ei ole koostööks avatud. Küll aga teen koostööd kõikide organisatsioonidega, kes on koostööks avatud – näiteks Käsmu suurima külaelanikke koondava organisatsiooniga MTÜ Käsmu Külaselts, Käsmu Liisudega, Käsmu noortega, Käsmu Hobukojaga jne. Oma tegevuses ja seisukohtade kujundamisel lähtun Käsmu küla arengukavast ja külaelanike ühistest huvidest; delikaatsetes ja vastuolulistes küsimustes üldinimlikest põhimõtetest ja inimõigustest vastavalt külavanema tööd reguleerivale statuudile.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | 1 kommentaar

Käsmu pingid

Kallis käsmukas!

Kevad on käes ning on sobiv aeg üldkoosolekul välja antud lubadusi täitma hakata.

Oleme koostöös külaelanik Eve Kasega välja valinud Käsmu küla jaoks sobivad pingid, et muuta küla vahel kulgemine mõnusamaks nii väikestele kui suurtele. Koos tulevase bussiootepaviljoniga (ning kaugemas tulevikus ehk ka neemeotsa lavaga) on need mõeldud moodustama ühtse terviku.

Pingid on puidust, valget värvi, mõõdud  vt Käsmu Pink. Pingid valmistab Madis Lehismets ning pinkidele tuleb graveering “Käsmu“, et vältida pinkide sattumist mujale kui ette nähtud.

Selleks, et pingid Käsmu külla jõuaksid ning siin ka oma õiged kohad leiaksid, on meil vaja külaelanike ning küla sõprade rahalist toetust ja pealehakkamist.

Pinke saab tellida külaseltsi kaudu ning paigaldada oma aia ette või külaseltsiga kokkulepitud asukohta. Pinkidele on võimalik tellida pühendus, mis kinnitatakse metallplaadil kruvidega pingi seljatoe külge. Usume, et nii mõnegi pühendusega pinki vääriva nime leiab Käsmu ajaloost, kuid oodatud on kõik külaelanikele südamelähedased pühendused.

Kuna pingid igale poole ei sobi/mahu, palume külaelanikel, kes oleksid nõus pingi oma aia ette paigaldama, meid oma soovist teavitada hiljemalt aprilli alguseks.

Ühe pingi maksumus koos käibemaksuga on 258 eurot.  Graveerimise ja pinkide transpordi eest  tasub külaselts.

Lisainfo ja pinkide tellimine tel 52 79 481 või e-mailil vohlim@gmail.com.

Asjalikud küsimused ja kommentaarid on oodatud!

MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu pingid kommenteerimine on välja lülitatud

Vastus seltsingu „Käsmu minu kodu“ juhatuse pöördumisele

Lugupeetud seltsingu „Käsmu minu kodu“ juhatus ja MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmed!

Kõigepealt juhime  seltsingu „Käsmu minu kodu“ juhatuse tähelepanu sellele, et teie poolt esindatav seltsing ei ole avalikes huvides tegutsev ühendus (puudub avalikult kätte saadav seltsingu leping, tegevuse eesmärgid, liikmete nimekiri, liikmeks astumise tingimused jms). Märkus on oluline seetõttu, et Haivo Laulik on alati nõudnud korrektset tegutsemist ka teistelt ühendustelt.

Hea tahte märgina vastame teie kirjale.

Kuna  pöördumine on väga üldsõnaline ning mainitud ei ole ühtegi tegevust ega otsust, milles MTÜ Käsmu Külaseltsi süüdistatakse, palun seltsingu juhatusel täpsustada, millised konkreetselt on need tegevused ja otsused,  mis lõhestavad ja kahjustavad küla.

Samas kutsun ka teisi MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmeid sarnaste kirjade puhul oma arvamust avaldama, sest antud hetkel on perekond Lauliku hääl domineerivaks saanud.

/seltsingu pöördumine on lisatud all/

Lugupidamisega,

Mari-Liis Vohli

MTÜ Käsmu Külaseltsi esinaine

20.03.2017

Rubriigid: Määratlemata | 3 kommentaari

Ujumismuuli trepi eskiisid

Valminud on esimesed eskiisid ujumismuuli treppidest. Täname arhitekt Hanno Grossschmidti aja ja abi eest!

TREPP 1_var4 (disain + mõõdud, kahel lehel)

TREPP 2 (disain + mõõdud, kahel lehel)

Hetkel töötame välja treppide ehitamiseks vajalikke insenertehnilisi lahendusi.

Rubriigid: Määratlemata | 4 kommentaari

Leader-kohtumine Käsmu Rahvamajas

Käsmu Külaselts on esitanud taotluse Leader-toetuse saamiseks Käsmu Rahvamaja renoveerimise eesmärgil 50 000 euro ulatuses.

Esmaspäeval kohtusime Käsmu Rahvamajas ka rahastuse eraldamise eest vastutava komisjoniga ning näitasime-kirjeldasime rahvamaja vajadusi.

Rahastuse eraldamise otsus tehakse hiljemalt aprilli lõpuks.

Pöidlad pihku!

 

Rubriigid: Määratlemata | Leader-kohtumine Käsmu Rahvamajas kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu külavanem esines Valdade ja Linnade Päeval

Eesti Külaliikumise Kodukant kutsel esines Käsmu külavanem 16. märtsil Tallinnas Viru Hotelli konverentsikeskuses korraldatud Valdade ja Linnade Päevadel (kohalike omavalitsuste iga-aastasel koolitusüritusel) 30-minutise ettekandega “Külavanem kohaliku poliitika kujundajana: Käsmu näide”.

Töögrupis osalesid kohaliku omavalitsuse juhtimisega seotud isikud ja ühiskonnateadlased, samuti EV Presidendi nõunik Liia Hänni. Töögrupis käsitleti külavanema töö loomust ja aspekte, innovatiivseid mudeleid külade ja valdade vahelise koostöö edendamisel haldusreformi valguses, aga ka näiteks külavanema töö tasustamise tulevikuvõimalusi.

Haldusreform on väikese Eesti jaoks ajalooline võimalus – peaksime seda ära kasutama väikekogukondade huvide eest seismiseks. Käsmu külavanem panustab aktiivselt liikumise Kodukant töösse ning külavanema tööd kujundava õigusloome edendamisse Eestis.

Soovime jaksu!

Mari-Liis Vohli
Käsmu Külaselts

 

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu külavanem esines Valdade ja Linnade Päeval kommenteerimine on välja lülitatud

Aarne Vaik 75

Käsmu Meremuuseumi rajaja Aarne Vaik saab täna 75 aastaseks. Õnnitlesime Aarnet hommikul Käsmu kirikus ning andsime üle lilled ja tänukirja pikaajalise töö eest küla ajaloolise mälu hoidmisel ja küla tutvustamisel turismisihtkohana.

Edu ja jaksu Aarnele Käsmu Meremuuseumi jätkuval edendamisel ka järgnevatel aastakümnetel!

Käsmu külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Aarne Vaik 75 kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu sadam: seisukohad

Hea külaelanik!

Tänases Virumaa Teatajas avaldatud artiklit Käsmu sadama kohta saab lugeda alljärgnevalt lingilt: 

http://virumaateataja.postimees.ee/4032729/vastukaja-kaesmu-usub-sadamasse

Virumaa Teataja poolt toimetamata artikli tervikversiooni leiad siit:

Käsmu usub sadamasse

Käsmu sadama detailplaneeringut arutanud Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu seisukohtadega saab tutvuda siin:

http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/kulastajale/lahemaa-rahvuspargi-koostookogu-3/lahemaa-rp-koostookogu-ekspertruhmad-ja-toogrupid/lahemaa-rp-arhitektuurinoukogu-protokollid-2016/

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu sadam: seisukohad kommenteerimine on välja lülitatud

Postituste kommenteerimise võimalus

Käsmu külaseltsi kodulehel nüüd avatud ka postituste kommenteerimise võimalus.

Kommentaari jätmiseks klikka postituse all lingile “Lisa kommentaar”. Kommentaare modereeritakse, kodulehe haldaja jätab endale õiguse ebatsensuursed, halvustavad ja laimavad kommentaarid eemaldada. Hoiame ja säästame teineteist!

Hääd kaasamõtlemist ja -kirjutamist!

Käsmu külaselts

Rubriigid: Määratlemata | Postituste kommenteerimise võimalus kommenteerimine on välja lülitatud

Kuuse langetamine Käsmu bussijaamas

Hea külaelanik!

Külaseltsi juhatusega kooskõlastatult on Vihula Vallavalitsus langetanud Käsmu bussiootepaviljoni kõrval kasvanud kuuse.

Tegemist on vallale kuuluva maaga ning kuuse langetamise otsuse võttis vastu vald. Valla otsus põhineb omakorda küla poolt vallale esitatud taotlusel toetada vee-, elektri- ja kanalisatsioonilahendustega vesitualeti rajamist Käsmu bussijaama.

Vald vajab ruumi kanalisatsioonipaagi paigaldamiseks; lisaks mõjutaks puu lähedus ja niiskus negatiivselt Eesti Kunstiakadeemia poolt hetkel disainitavat uut puidust bussiootepaviljoni.

Puu ei olnud pikaajaliselt elujõuline ning oli ka kahe kolmandiku ulatuses pehkinud.

Külaelanikelt on tulnud ettepanek jõulutulede riputamiseks Käsmu külla sissesõidul vasakul käel kasvava suure, ilusa kuuse külge. Kaalume võimalusi.

Käsmu külaseltsi juhatus

 

Rubriigid: Määratlemata | 8 kommentaari

Uus Vihula valla külavanema statuut

Hea külaelanik!

9.02.2017 toimunud istungil võttis Vihula vallavolikogu vastu uue Vihula valla külavanema statuudi.

Statuudi muutmise peamiseks eesmärgiks on selguse tagamine külavanema valimistel.

Uue statuudi kohaselt saab külavanema valimistel tulevikus hääletada vaid külaelanik, kellel on külas rahvastikuregistrijärgne elukoht. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

Küla üldkoosolekute läbiviimise korra otsustab tulevikus uue statuudi kohaselt külavanem.

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Uus Vihula valla külavanema statuut kommenteerimine on välja lülitatud

Aastalõputervitus

Head käsmukad!

Soovin kõigile ilusat aastalõppu, särtsakat aastavahetust ja tegusat uut aastat!

Käsmu jätkab ka uuel aastal töökalt. Juba suvehooaja alguses loodame külaelanikke rõõmustada mitme toreda projektiga: MTÜ Käsmu Majaka Sadam algatusel on kavas avada külapood renoveeritavas ohvitseride majas. Samuti plaanime koostöös Eesti Kunstiakadeemia ning Vihula vallaga uuendusi Käsmu bussijaamas. Lähemalt tutvustame ja arutame mõtteid külakoosolekutel, mida on järgmisel aastal plaanis päris mitu. Infot jagame siinsamas kodulehel ja Facebooki Käsmu grupis (https://www.facebook.com/groups/208128672560758), samuti Käsmu meililisti ning külastendide kaudu.

Aktiivsemalt külaellu panustada sooviv külaelanik leiab infot külaseltsi liikmeks astumise kohta aadressilt http://kasmu.eu/?page_id=12. Hindame väga teie mõtteid ning mis tahes vormis panust, et oma küla hoida ja edendada.

Parimate soovidega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Aastalõputervitus kommenteerimine on välja lülitatud

Jõulukaartide ja jõulukaunistuste meisterdamine

Jõulukaartide ja jõulukaunistuste meisterdamine Käsmu Rahvamajas L, 17.12 kl 13-15. Käsmu jõulupidu samal õhtul kl 20.

20161211_110940-medium

Rubriigid: Määratlemata | Jõulukaartide ja jõulukaunistuste meisterdamine kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu jõulupidu 17.12.2016 kl 20

kasmu-joulupidu

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu jõulupidu 17.12.2016 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Rakvere Teater kutsub väljasõidule Käsmu 19.11.2016

somnambuul-kuts4

Rubriigid: Määratlemata | Rakvere Teater kutsub väljasõidule Käsmu 19.11.2016 kommenteerimine on välja lülitatud

Haljala ja Vihula valdade ühinemislepingu projekt

Hea käsmukas!

Vihula vald on avalikustanud ühinemislepingu projekti „Haljala valla ja Vihula valla ühinemisleping” koos lisadega (seletuskiri, ühinevate omavalitsuste kaart ja ühinevate omavalitsuste 2015 aasta majandusaasta aruanded).
Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele saab esitada kirjalikult hiljemalt 25. november 2016 Vihula Vallavalitsuse aadressil Mere tn 6 Võsu alevik või e-postile vald@vihula.ee .
Ühinemisleping koos lisadega asub SIIN
Uue omavalitsuse KAART

Rahvakoosolek ühinemislepingu projekti arutamiseks toimub Võsu Rannaklubis 19.11 kl 17.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse küsitlus Võsu Rannaklubis 27.11.2016 kl 9-17, elektrooniline küsitlus on avatud Vihula valla veebilehel www.vihula.ee 21.11 kl 8:00 kuni 24.11 kl 20:00.

Rubriigid: Määratlemata | Haljala ja Vihula valdade ühinemislepingu projekt kommenteerimine on välja lülitatud

Täiendav info küla üldkoosoleku kohta

Hea külaelanik!

Tuletan veel meelde, et homme, 29.10 kl 11 toimub Käsmu Rahvamajas küla üldkoosolek. Lisaks neemeotsa korrastamisele ja suvise bussiliikluse korraldamisele soovime täiendavalt arutada ka Käsmu kalmistu laiendamise kava ning kuulata ka selles küsimuses ära külaelanike seisukohad.

Arutame koos!

Kristjan Altroff

Rubriigid: Määratlemata | Täiendav info küla üldkoosoleku kohta kommenteerimine on välja lülitatud