Vastus seltsingu Käsmu Minu Kodu pöördumisele

Külavanemani on jõudnud seltsingu Käsmu Minu Kodu pöördumine (vt Keskonnaametile okt.18 (10)

Vastuseks pöördumisele kinnitan, et Käsmu bussiliikluse ümberkorraldamist ja bussiparkla rajamist on, erinevalt T. Lauliku väidetest, arutatud justnimelt Käsmu küla üldkoosolekutel, mille protokollid näitavad, et arutelul on osalenud ka Laulikute perekonna liikmed, kellel on olnud võimalus protsessis kaasa rääkida.

Esimesel Käsmu küla üldkoosolekul 29.10.2016 (vt protokoll: http://kasmu.eu/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/K%C3%A4smu-k%C3%BCla-29.-oktoobri-2016.-a.-%C3%BCldkoosoleku-protokoll.pdf) võeti üldine suund piirata bussiliiklust, rajada bussijaama parkla ja WC.

Konkreetsemalt arutati teemat sellele järgnenud Käsmu küla üldkoosolekul 28.5.2017 (vt protokoll http://kasmu.eu/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/K%C3%A4smu-k%C3%BCla-28.05.2017-%C3%BCldkoosoleku-protokoll-1.docx), kus küla otsustas bussiliiklust piirata ning rajada bussijaama bussiparkla (puudus isegi vajadus hääletamiseks – külaelanike otsus oli ühehäälne). Samal küla üldkoosolekul tutvustati ka Käsmu uut bussiootepaviljoni. See võeti vastu aplausiga ning sooviti jõudu edasiminekul. Ütlesime ka selgelt välja, et paviljoni projektiga läheme edasi juhul, kui vald ja Keskkonnaamet annavad oma heakskiidu (tänaseks neid heakskiite veel ei ole). Seega ei vasta tõele, et teemasid ei ole arutatud küla üldkoosolekutel – kõikidel külaelanikel on olnud võimalus protsessis kaasa rääkida ja arvamust avaldada.

Sealt edasi on tehniliste lahendustega tegelenud MTÜ Käsmu Külaselts, algatades vallas selleks vajaliku menetluse. Kõik, kes kunagi on ise midagi menetlenud, teavad, et asjad võtavad aega. Tänaseks on lõpuks valminud nii parkla ehitusprojekt (mis vajab veel täiendamist vastavalt Maanteeameti nõuetele) kui bussiootepaviljoni ehitusprojekt (mille lõplik disain on alles koostamisel ning kooskõlastamisel Keskkonnaametis ja Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogus). Kõik jooksvad lahendused on üles riputatud ka meie kodulehele kasmu.eu. Oleme jaganud täpselt nii palju infot, kui meil on selleks füüsilist suutlikkust – oleme loonud külas kõik vajalikud infokandjad (Käsmu FB grupp, koduleht, infoleht) ja hoiame neid pidevalt, igapäevaselt ajakohastena. Kõikidel külaelanikel on olnud võimalus tutvuda nii lahendustega kui MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolekutel arutletuga aadressil http://kasmu.eu/?page_id=16.

Bussiootepaviljoni lõplik versioon – s.t. 3D mudel sellest, milline paviljon lõpuks reaalselt välja hakkab nägema – on alles koostamisel. Kui projekt valmib, saame selle üles riputada kas kodulehele (kui tuleb digitaalne mudel) või Käsmu poodi (kui tuleb füüsiline mudel). Külarahval on õigus siis arvamust avaldada. Arvamused kogutakse kokku ning esitatakse menetluse raames samuti Haljala vallale, kellel on ehitusloa väljastamise pädevus. Külal endal puudub õigus väljastada paviljoni rajamiseks ehitusluba.

***

Omalt poolt kutsun kõiki külaelanikke üles näitama aktiivsust mitte omaalgatuse kritiseerimisel, vaid selle viljelemisel. Külaelaniku õigusega rääkida kaasa avaliku ruumi kujundamisel – ka vastuhääle andmisega – kaasneb alati vastutus. Kui me kasutame oma hääleõigust selleks, et keelduda teiste – antud juhul Kunstiakadeemia arhitektide ja kunstnike – väljapakutavatest lahendustest, peab meil endal olema selge arusaam, milline on meie pakutav alternatiivne lahendus, kas see lahendus on kooskõlas valla ja erinevate ametite nõuetega ning kuidas seda rahastada. Eelkõige aga peame olema valmis vastama küsimusele: kui palju olen mina ise nõus panustama oma isiklikku aega ja raha, et kujundada lahendus, mis vastab nii küla vajadustele kui meeldib mulle endale?

Küsigem siis igaüks endalt: kas külaelaniku ainus roll on õigus hääletada vastu teistele, kes pühendavad külaelu edendamisele oma isiklikku aega ja raha? Või peaks külaelaniku roll olema külaelu edendada, sh iseenda aja ja raha arvelt?

Kutsun kõiki käsmukaid üles liituma aktiivseid kogukonnaliikmeid koondava MTÜga Käsmu Külaselts. Kui meil on aktiivsed liikmed, kes reaalselt külaellu panustavad, saame tasapisi kujundada nii oma külakeskkonda kui luua omatooteid ja -teenuseid, mis täidavad küla eelarvet ning võimaldavad meil mitte üksnes ise hoida ja edendada oma küla, vaid ise hoolitseda ka oma abivajajate eest.

Just oma abivajajate eest hoolitsemine on külade arengu lõppeesmärk. Miks mitte luua seltsi poolt teenitavate vahendite arvelt tulevikus ka võimalusi abistada eakaid külaelanikke nii hoolekande, transpordi kui mis tahes olmemuredega? Ja luua Käsmust kogukond, kus tahavad elada meie lapsed, kuhu soovivad kolida nende pered ning kus on kindel olla nii meil endil kui meie vanematel ja abivajavatel vanavanematel.

Mõtlemise koht.

Rubriigid: Määratlemata | Vastus seltsingu Käsmu Minu Kodu pöördumisele kommenteerimine on välja lülitatud

Halloween Käsmus 27.10

Rubriigid: Määratlemata | Halloween Käsmus 27.10 kommenteerimine on välja lülitatud

Kavandatav bussiparkla Käsmu bussijaamas

Head käsmukad,

Lisan huvilistele tutvumiseks Käsmu bussijaama uue bussiparkla joonised, mis on hetkel kooskõlastamisel Maanteaametis.

Keskkonnaamet on bussiparkla kooskõlastanud.

Lugupidamisega,

Kristjan

Käsmu_bussijaam-Plaan

Käsmu_bussijaam-Seletuskiri-1

P.S. Lisan ka infoks, et Käsmu bussijaama uus bussiootepaviljon “Käsmu külamajakas” on Maanteeameti poolt juba kooskõlastatud. Hetkel ootame kooskõlastust Keskkonnaametilt (kujundamist vajavad veel nurgalahendused, vundament, sokkel, samuti tuleb koostada 3D visualisatsioon keskkonnas)

Käsmu külamajaka ideekontseptsioon Veneetsia arhitektuuri-biennaalil 2018:

Rubriigid: Määratlemata | Kavandatav bussiparkla Käsmu bussijaamas kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanem liitus Eesti 200ga

https://virumaateataja.postimees.ee/6405790/kasmu-kulavanem-liitus-eesti-200ga

Rubriigid: Määratlemata | Külavanem liitus Eesti 200ga kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolek 22.9.2018 kl 11

MTÜ KÄSMU KÜLASELTS ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 22. septembril 2018 kl 11.00

Hea MTÜ Käsmu Külaselts liige!

Ootame Sind seltsi liikmete üldkoosolekule Käsmu Rahvamajas 22. septembril 2018 kell 11.00 (samal õhtul rahvamajas ka suvelõpupidu!)

Päevakord:

 1. MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja muutmine
 2. MTÜ Käsmu Külaselts liikmemaksu muutmine
 3. Ülevaade Käsmu bussijaama menetluse hetkeseisust
 4. Muud küsimused

Juhatuse ettepanekud:

 1. Uuendada MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja vastavalt lisatud dokumendile, s.t.:
 • Viia sisse vajalikud tehnilis-grammatilised parandused põhikirja teksti
 • Punkt 2.1 – täpsustada ühingu tegevuse eesmärk: senise “küla taaselustamise ja säilimise“ asemel „küla hoidmine ja edendamine“
 • Punkt 2.2.11 – täpsustada ühingu majandustegevuse sisu
 • Punktid 3.1, 3.2 ja 3.3 – sätestada ühingu liikmelisuse nõuded ning liikmelisuse avalduse vorminõuded
 • Punkt 5.6 – täpsustada ühingu üldkoosolekul osalemise õigus
 • Punktid 5.7 ja 5.8 – jätta välja ühingu üldkoosolekul osalemise kvooruminõue ning täpsustada volituse alusel esindamise nõudeid
 • Punkt 6.4 – täpsustada juhatuse koosolekute toimumise kord
 1. Tõsta liikmemaksu seniselt 10 eurolt 20 euroni aastas

Sinu osalemine koosolekul on seltsi jaoks äärmiselt oluline! Palun kinnita oma osalemist, saates kinnistuskiri aadressile kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018.

Kui Sa ise koosolekule tulla ei saa, palun volita kirjalikult teist seltsi liiget ning saada oma allkirjastatud/digiallkirjastatud volitus aadressile kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018. Oluline on, et kasutaksid volituse blanketti, mille leiad käesoleva kirja lisast.

Kui Sa ei leia kedagi, keda volitada, palun pöördu meie poole (Mari-Liis, vohlim@gmail.com või tel 527 9481) – aitame Sind mis tahes küsimustes. Palun ära jäta volitamata, see on seltsi jaoks äärmiselt oluline! Üks seltsi liige võib volitusega esindada mitte rohkem kui kaht (2) teist seltsi liiget. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest. Liikmeid 13.09.2018 seisuga: 70 (vt liikmete nimekirja http://kasmu.eu/?page_id=63).

NB! Juhime tähelepanu, et põhikirja punktis 2.1 sätestatud tegevuse eesmärgi ümbersõnastamine nõuab seaduse kohaselt 9/10 liikmete nõusolekut. Palume kõikidel liikmetel tutvuda punktis 2.1 ettepandud muudatusega. Eriarvamuse korral palume sellest anda teada aadressil kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018.

Lisad: MTÜ KÄSMU KÜLASELTS põhikirja muudatusettepanekudVolituse blankett

Lugupidamisega,

MTÜ Käsmu Külaselts juhatus

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolek 22.9.2018 kl 11 kommenteerimine on välja lülitatud

Suvelõpupidu Käsmu Rahvamajas 22.9 kl 20

 

Rubriigid: Määratlemata | Suvelõpupidu Käsmu Rahvamajas 22.9 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Muinsuskaitseameti õppepäev Käsmus

Neljapäeval, 20.9 kl 13-16 korraldab Muinsuskaitseamet Käsmus kalmistu teemalise õppepäeva.

Ettekandjad on Raili Uustalu (haua kujundus ja kalmistu kujundus – mis sobib ajaloolisele kalmistule ja mis mitte, Käsmu kalmistu näitel) ning Isabel Aaso (hauatähiste hooldamine ja puhastamine kalmistul Käsmu kalmistu näitel). Isabel Aaso palus edasi ütelda, et kui Käsmu inimestel on praktilisi küsimusi oma hauatähiste hooldamise kohta, siis saab neid selle õppepäeva raames Käsmu kalmistul talle esitada.

Teoreetiline pool õppepäevast toimub Käsmu poe kõrval ruumis ja praktiline pool toimub Käsmu kalmistul.

Rubriigid: Määratlemata | Muinsuskaitseameti õppepäev Käsmus kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Lahe Merepääste koolitab!

27.-28.8 toimus Käsmu seltsimajas MTÜ Käsmu Lahe Merepääste korraldatud SRC (mereraadioside) koolitus. Koolituse läbis edukalt ning SRC tunnistus omistati 12 käsmukale.

Täname RIKSi ja hr Jüri Grigorjevit koolituse läbiviimise eest! Jätkame tegevusi mereturvalisuse tagamisel ja aitame inimesi merel!

Kristjan Altroff
MTÜ Käsmu Lahe Merepääste

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Lahe Merepääste koolitab! kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu raamatu projekti annetused

Head käsmukad!

Eve Kase projekti (vt ka http://kasmu.eu/?p=2385) toetuseks on annetatud juba 5300€!!! Aitäh kõikidele annetajatele, oleme eesmärgile suure sammu lähemale astunud.

Veel pole hilja, ootame teie annetusi 12. augustini. Teie panus meie uue Käsmu inimesi ja maju tutvustava raamatu ilmumiseks on väga oluline.

Käsmu raamatu valmimist saab toetada, tehes ülekande MTÜ Käsmu Külaselts kontole nr EE042200221031995138 Swedbankis. Makse selgitusena palume märkida „Käsmu raamatu toetus“. Üle 50 euro annetajate nimed saavad kirja uude raamatusse, üle 100 euro annetajad lisaks ka autogrammiga raamatu, üle 500 euro annetajad lisaks eelnevale õhtusöögi autoriga, üle 1000 euro annetajad lisaks kõigele eelnevale raamitud perefoto omal valikul.

Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu raamatu projekti annetused kommenteerimine on välja lülitatud

Boris Lehtlaan esineb Käsmus 4.8 kl 16

Rubriigid: Määratlemata | Boris Lehtlaan esineb Käsmus 4.8 kl 16 kommenteerimine on välja lülitatud

Avatud aiad Käsmu Päevadel 14-15.7.2018

Rubriigid: Määratlemata | Avatud aiad Käsmu Päevadel 14-15.7.2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Tegemisel on uus Käsmu küla inimesi ja maju käsitlev raamat!

Hea käsmukas ja Käsmu sõber,

Käsmu küla vajab Sinu abi: aita meil valmis teha uus Käsmu küla inimesi ja maju käsitlev raamat.

Raamat on kavandatud järjena (põlvkond hiljem ehk 2013-2019) esimesele raamatule “Käsmu inimesed ja majad 1999‒2003”, mis on tänaseni näha ja saadaval Käsmu Meremuuseumis ja käsitööpoes. Esimeses raamatus on 96 lehekülge, neist 83 lehekülge sisaldavad igal lehel 6 mustvalget fotot, kokku 498 pilti, inimesi nendel üle kuuesaja. Raamatust on kujunenud omamoodi küla entsüklopeedia, igapäevane käsiraamat. Sestap ajendab Eve Kaske uut raamatut tegema ka sotsiaalne tellimus.

Viimase 4–5 aasta jooksul on Eve käest uue raamatu valmimise kohta korduvalt küsitud. Eeskätt on uue väljaande kohta uurinud uued külaelanikud, keda vanas raamatus pole. Nüüdseks on autor ka ise huvitatud kõikide külaelanike ja -majade uuesti üles pildistamisest. Tolleaegsed lapsed on kasvanud suureks ning on toimunud põlvkonna vahetus. Maju renoveeritakse, ehitatakse uusi, muutunud on ka majade funktsioonid. Käsmu küla on jõudsalt kasvanud, võrreldes eelmise sajandi lõpuga. 20 aastat ehk üks põlvkond on väga mõistlik aeg uueks kajastuseks, sest see võimaldab tajuda küla jätkusuutlikkust ja arengut. Raamat on järgnevate põlvede jaoks kaptenite küla ajaloo talletaja. Raamatus esitatul on kultuurilooline väärtus, millele veel sügavama sisu ja mõõtme annab aeg.

Projekti „Käsmu inimesed ja majad“ keskmes on inimesed. Inimese elu on ajalik. Projekti hullumeelsus seisneb soovis haarata haaramatut ehk dokumenteerida küla ja aega, milles ei ole midagi staatilist, mis muutub pidevalt. Inimest ei huvita miski rohkem, kui tema ise, tema lähedased ja ümbrus. Selles seisneb ka Käsmu raamatuprojekti põhiline edu ja jätkusuutlikkus. Raamatuga on vahetult olnud seotud näitus püsiekspositsioonina Dellingshauseni kabelis, mis on avatud kevad-suvisel perioodil aastast 1999 ja mida on korduvalt täiendatud. Projekti on saatnud rahvusvaheline edu: 2003‒2005. aastal rändas see 3. Ars Baltica Läänemeremaade fotobiennaali raames läbi Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa, Leedu, Läti ja Tallinna parimate näitusekohtade, lisaks on viimase 15 aasta jooksul Käsmu inimeste fotosid valitud ka teiste kuraatorite poolt korduvalt näitustele nii Eestis kui välismaal.

Uus raamat on plaanis välja anda 2019. aastal. Projekti kogumaksumus on 17 548 eurot (summa sisaldab raamatu koostamise, pilditöötluse, kujunduse, tekstide toimetamise, tõlked, raamatu trükkimise). Raamatu väljaandmiseks on Eve koostöös MTÜga Käsmu Külaselts kirjutanud projekti, millele on määratud ka rahaline toetus 10 000 eurot PRIA Leader meetmest. Raha laekub tingimusel, et MTÜ Käsmu Külaselts suudab omaosalusena koguda 7 547 eurot. Seda raha MTÜ-l Käsmu Külaselts hetkel veel ei ole.

2013. aastal algatasid Kirjanike Maja asukad Asta ja Hando Põldmäe kampaania Käsmu raamatu rahastamiseks. Ülekannetena ja annetuskarpidesse kogunes toona kokku 177 eurot ja 55 senti. MTÜ Käsmu Külaselts on nüüd korraldamas annetuste jätkukampaaniat.

MTÜ Käsmu Külaselts on tänulik Sinu mis tahes suuruses annetuse eest. Annetusi kogume kuni Käsmu Päevade lõpuni, s.t. kuni 15. juulini 2018. Käsmu raamatu valmimist saab toetada, tehes ülekande MTÜ Käsmu Külaselts kontole nr EE042200221031995138 Swedbankis. Makse selgitusena palume märkida „Käsmu raamatu toetus“. Üle 50 euro annetajate nimed saavad kirja uude raamatusse, üle 100 euro annetajad lisaks ka autogrammiga raamatu, üle 500 euro annetajad lisaks eelnevale õhtusöögi autoriga, üle 1000 euro annetajad lisaks kõigele eelnevale raamitud perefoto omal valikul.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Käsmu külavanem
MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liige

Rubriigid: Määratlemata | Tegemisel on uus Käsmu küla inimesi ja maju käsitlev raamat! kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu Poe sooduskaart MTÜ Käsmu Külaselts liikmetele

Head MTÜ Käsmu Külaselts liikmed,

Käsmu Pood annab teada, et kõikidel MTÜ Käsmu Külaselts liikmetel on nüüd võimalik taotleda Käsmu poes sooduskaarti, mida tutvustasime ka MTÜ Käsmu Külaselts 9.6 üldkoosolekul.

Kaardi taotlemiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

MTÜ Käsmu Külaselts liikmeks astumise info: http://kasmu.eu/?page_id=1380

Ikka teie,

MTÜ Käsmu Külaselts

P.S. Poes on nüüd müügil ka kodumajapidamiseks mõeldud gaasiballoonid

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu Poe sooduskaart MTÜ Käsmu Külaselts liikmetele kommenteerimine on välja lülitatud

Jaanituli Käsmu sadamas 23.6 kl 20

Head käsmukad,

Olete oodatud küla jaanitulele laupäeval, 23.6 kell 20 Käsmu sadamas.

Meeleolumuusikat mängib ansambel Tomus. Kohapeal pakutakse ka keelekastet ja kehakinnitust.

Toimuvad traditsioonilised jõuproovid (köievedu, kummikuvise). Parimatele auhinnad.

Ilusat võidupüha ja mõnusat jaaniõhtut!

Ikka teie,

Käsmu Külaselts

 
Rubriigid: Määratlemata | Jaanituli Käsmu sadamas 23.6 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Matvere tutvustab telesaates Käsmut

https://virumaateataja.postimees.ee/4507920/matvere-tutvustab-telesaates-kasmut

Rubriigid: Määratlemata | Matvere tutvustab telesaates Käsmut kommenteerimine on välja lülitatud

Uus Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut

Head käsmukad,

Annan teada, et Haljala vallas on hiljaaegu vastu võetud uus “Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut” (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018005), mis aitab kaasa kohaliku elu kujundamisele.

Haljala valla kogukonnatöö eesmärgiks on saavutada:

 • parem elukeskkond, suurem kogukonnatunne ja turvalisus;
 • kodanikuaktiivsus, aktiivne küla- ja seltsielu ning omaalgatus rohujuure tasandil;
 • avaliku võimu läbipaistvus, tõhus kommunikatsioon külade ja piirkondade elanike vahel, koostöö ja partnerlus valla avatud juhtimisel.

Olulisemad sätted Käsmu jaoks, võrreldes eelmise statuudiga:

 • sätestatakse hääleõigusliku külaelaniku mõiste (§ 1 lg 1 kohaselt vähemalt 16-aastane isik, kelle elanikeregistrijärgne elukoht on Käsmu külas); 
 • valla territoorium jagatakse kantideks (Käsmu poolsaar on eraldi kant), vt esialgset kaarti: kandid_kaardil_A3;
 • nähakse ette võimalus valida tulevikus soovi korral koos külavanemaga nn kandikogu, mida juhatab külavanem (statuudi § 8 lg 5 ja § 11 lg 1 sätestab selleks ka ajalise raamistiku: kandikogu valimine toimub pärast seda, kui lõppevad praeguse külavanema volitused, s.t. septembris 2019);
 • kandikogule antakse märkimisväärsed volitused, sh volitus algatada vallatasandi õigusaktide eelnõusid (kogu pädevused on sätestatud § 9)

Hääd tutvumist!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Uus Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut kommenteerimine on välja lülitatud

Uudiskiri Käsmu Elu

Head käsmukad,

Käsmu noored on alustanud uue Käsmu uudiskirja “Käsmu Elu” väljaandmist.

Uudiskirja elektrooniline versioon saabub kõikidele huvilistele e-mailile. Enda e-postkasti käima võib uudiskirja tellida, valides avanevalt lehelt “Subscribe”: https://mailchi.mp/f2d047d394df/käsmu.

Julgustame kõiki saatma infot Käsmu omatoodete vm reklaamimiseks: kasmuelu@gmail.com

Järgmine uudiskiri saab olema mitte üksnes elektrooniline, vaid ka paberkandjal. Paberkandjal leht tehakse kättesaadavaks Käsmu poes, küla stendidele tulevad selle kohta kuulutused.

Soovime noortele jõudu Käsmu elu tutvustamisel ja edendamisel!

Rubriigid: Määratlemata | Uudiskiri Käsmu Elu kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu külamajakas (uus bussiootepaviljon): esialgne visioon ja arutelu algatamine

Head käsmukad,

Jagan teiega võimaliku Käsmu uue bussiootepaviljoni esialgseid jooniseid ning kutsun kõiki – väiksemas ja suuremas ringis – mõtisklema küla tuleviku üle.

Käsmu bussiootepaviljoni projekt sai alguse külaelanike soovist korraldada ümber külasisene bussiliiklus ning rajada bussijaama uus ootepaviljon koos avaliku tualetiga. Lähtudes seisukohast, et avaliku ruumi kujundamisel tuleks konsulteerida oma ala professionaalidega, pöördus MTÜ Käsmu Külaselts Eesti Kunstiakadeemia õppejõu ning kunstnik Eve Kase poole, kes on raamatu „Eesti bussiputkade peaaegu täielik teejuht“ üks autoritest ning omab ainulaadset ülevaadet, ettekujutust ja tunnetust Eesti bussiootepaviljonidest. Eve toetusel ning nii EKA arhitektuuriosakonna dekaani kui EKA rektori soovitusel jõudsime Sille Pihlaku ja Siim Tuksamini, kellega kujunes usaldusväärne side, mille raames jõudsime tasapisi koos ka arhitektuurse lahenduseni.

Arhitektidele antud lähteülesandeks oli kujundada Käsmu uus bussiootepaviljon, mis vastaks Lahemaa rahvuspargi nõuetele, sobituks Käsmu kapteni- ja rannaküla miljöö, kuvandi ja traditsioonidega, ning oleks kaasaegne ja tulevikku vaatav, nagu omal ajal vanad kaptenidki.

Disainilahenduse aluseks on Käsmu majakas – valge tahukas – millesse süvendatakse nö negatiivruumina 3D-skaneeritud Käsmu rahnud (külas tuntud, meie kõikide poolt armastatud rahnud). Ehitis valmistatakse puhtast Eesti puidust, jääb avaustest puidukarva ning pinnalt valge. Puit, rannakivid ja valge värv on osa Käsmu identiteedist.

Joonistega on võimalik tutvuda:

Asendiplaan Katuseplaan Lõige A-A plaanid Seletuskiri põhiprojekt Situatsiooniskeem vaade va vaade vb vaade vc vaade vd

Oleme tänulikud Sille Pihlakule ja Siim Tuksamile stiilse ja väärika töö eest! Projekt on esitatud Haljala Vallavalitsusele ning ootab esialgseid kooskõlastusi, mille järgselt saame vajadusel läbi viia ka külasisese rahvaküsitluse.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Käsmu külavanem

Noppeid avalikult väljendatud mõtetest:

Kristjan Altroff:

“Arhitektide pakutud lahendus oli modernselt ootamatu, kuid oma motiivilt veenev ja mõtestatud.

Käsmuka, 8. klassi õpilase Hanna Liis Suuderi hiljaaegu valminud loovtöö ja näituse „Käsmu ajalugu fotodel ja mälestustes“ koostamise raames läbiviidud intervjuudest põliskäsmukatega (Eerik Kaarend, Urmas Karileet, Margus Välkmann jne, vt ka
http://kasmu.eu/?p=1559) selgus üks asjaosalistele endalegi ilmselt üsna märkamatu, kuid kuulajale tähelepandav ja tore asjaolu. Nimelt oli ootamatult palju mälestusi seotud moel või teisel kividega – „selle kivi otsas ma ronisin, siin ma istusin, see kivi on tõstetud ära, siis oli seal see kivi, kivid takistasid liikumist, kivisid tuli nihutada, ujusin sellele kivile“ jne.

Rändrahnud ja rannakivid moodustavad lahutamatu osa rannarahva identiteedist, kannavad kohaliku kultuuri põlisväärtusi ja hinge ning moodustavad olulise osa küla ja selle elanike ajaloost ja ilmatunnetusest. Rannakivid on siin olnud läbi aja ning jäävad siia igavesti – maailm meie kõigi ümber võib muutuda, kuid kivid ja selle osa rannarahva südames jäävad.

Minu jaoks on rannakivi pöördumine Käsmu juurte ja põlise ilu juurde ning sümboliseerib sügaval hingesopis pesitsevat soovi, et meile tuttav ja turvaline maailm ei muutuks. Kivid on palve ja usk. Kuid maailm muutub – inimene muutusi peatada ei suuda, nagu ei suuda ta peatada päikest loojumast ja uuesti tõusmast. Kui me soovime jätkusuutlikku ja elujõulist küla, peame õppima – ajalugu ja väärtusi hoides ja austades – käima muutustega kaasas.”

Mari-Liis Vohli:

“Käsmu kaptenid olid innovatiivsed ja käisid alati ajaga kaasas. Leian, et ka külakeskkond ei saa jääda selleks, mis oli 200 aastat tagasi. Peaksime ajaga kaasas käima ja külakeskkonda kaasajastama.

Kui jätame kõik nii nagu on, siis ühel päeval suvitame vabaõhumuuseumis. Kui me aga soovime, et küla elama jääks ja inimesed siia tagasi tuleks – et ka noortel oleks põhjust ja soovi siia tagasi tulla – siis leian, et areng on vältimatu. Ellu on sisse kirjutatud  edasiminek.

Võib olla oleme harjunud millegi konkreetsega ja uus meile ei meeldi, kuid oluline on, et küla jääks elama ja noored tuleksid tagasi. Et Käsmu oleks koht, kus inimene ütleb: vaat’ siin ma tahaksin elada.

Alati ei saa ka mõelda selle peale, mis meile meeldib – mina usaldan professionaalseid arhitekte, kes on tutvunud Käsmu külaga ja seda tunnetanud. Idee on imeline! Kui vägev haljastus juurde teha, saaks väga ilusa asja!

Arvan, et selle mõttega on lihtsalt vaja harjuda.”

Eve Kask:

“Moodsam objekt – kunstiteosena – küla keskel toimiks!”

Esialgsed vaated (menetlemisel, projektis muudetud):

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu külamajakas (uus bussiootepaviljon): esialgne visioon ja arutelu algatamine kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetus

Teavitame MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetumisest.

Juhatusest on tagasi astunud Inge Aus. Asendusliikmena on, vastavalt üldkoosoleku 2016. aasta otsusele, juhatuse liikmeks määratud Sigrid Kristenprun.

Soovime Sigridile edu ja jaksu!

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetus kommenteerimine on välja lülitatud

Kultuuri- ja spordikomisjoni istung Käsmu Rahvamajas 12.6

MTÜ Käsmu Külaselts võõrustas täna Haljala valla kultuuri- ja spordikomisjoni istungit Käsmu Rahvamajas.

Ülevaate seltsi tegevusest ja tulevikuplaanidest andsid Mari-Liis, Epp ja Kristjan.

Täname Mari-Liisi sooja vastuvõtu korraldamise eest!

Tagasiside komisoni esimehelt:

“Suur tänu eilse suurepärase ja sooja vastuvõtu eest! Teie selts on tugev ja ühtne, rahvamaja väga kenasti korrastatud ning kasutus planeeritud – rõõm on näha, et Käsmus nii tublid ja edumeelsed inimesed on!”

Rubriigid: Määratlemata | Kultuuri- ja spordikomisjoni istung Käsmu Rahvamajas 12.6 kommenteerimine on välja lülitatud