MTÜ Käsmu Külaselts kiri EV Kultuuriministeeriumile

EV Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23
15076
Tallinn

Teie 12-6/25-3
Meie 24.04.2018

Lp Eesti Vabariigi kultuuriminister

Oleme tänulikud eelneva kirjavahetuse ning vastuste eest meie pöördumistele.

Mõistame ministeeriumi mõnevõrra delikaatset olukorda ning eelistust mitte sekkuda külasiseste sündmuste kulgu, kuid Käsmus tänaseks välja kujunenud olukord ei võimalda meil loobuda initsiatiivist leida küla muredele lahendusi ministeeriumi – piirivalvekordoni omaniku ja võtmeosapoole – tasandil. Seetõttu esitame käesoleva kirjaga palve korraldada võimalusel kultuuriministri ja MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse vaheline kohtumine, või arutada lahendusi kirja teel.

Omavahelisel kohtumisel sooviksime muu hulgas:

  • Selgitada, et MTÜ-sse Käsmu Külaselts koondunud Käsmu külarahva mured ei ole seotud meremuuseumi, kui sellise, tegutsemisega Käsmu külas – tegemist on küla jaoks väärtusliku turismiobjektiga, mistõttu seisame kultuurilise tegevuse jätkumise eest piirivalvekordoni hoones ka tulevikus, olles valmis sellesse ka ise seltsina panustama.

Külaelanike mured on seotud hoopis SA Käsmu Meremuuseum nõukogu esimehe ja juhatuse liikmete tegevusega, mis lähtub üksnes asjaomaste isikute erahuvidest ning kahjustab – küla loomulikele arengusuundadele isekalt vastandudes – küla üldiseid huve. Käsmu sadama detailplaneeringut kehtestava otsuse äsjane vaidlustamine SA Käsmu Meremuuseum poolt eirab nii ametlikul rahvaküsitlusel päevselgelt välja joonistunud valdava enamuse külaelanike huve kui Käsmu küla ja Haljala valla vajadusi ja arengusoove tervikuna. Seetõttu taotleme hr Aarne Vaigu de facto ainuvõimu lõpetamist Käsmu piirivalvekordoni territooriumil – s.t. võimalust külaseltsina osaleda küla jaoks olulise piirkonna haldamisel ja edendamisel.

  • Taotleda ministeeriumilt SA Käsmu Meremuuseum monopoolse kontrolli all oleva ranna-ala ametliku rentimise võimalust MTÜ-le Käsmu Külaselts Käsmu Kaunite Kontsertide, Viru Folki jm ürituste korraldamise sihteesmärgiga.

Teavitate oma 12-6/25-3 kirjas, et ministeeriumile teadaolevalt ei teeni SA Käsmu Meremuuseum kinnistul toimuvate kolmandate osapoolte korraldatud üritustelt renditulu. Selgitame, et MTÜ-le Käsmu Külaselts laekunud usaldusväärse info kohaselt SA Käsmu Meremuuseum renditulu siiski teenib ning seda suures ulatuses, kuid Kultuuriministeeriumit sellest teavitamata. Rõhutame, et asjaomased kontserdid ei ole seotud SA Käsmu Meremuuseum põhitegevusega, mistõttu ei ole kohane ka nende monopoolne kontroll sihtasutuse juhatuse liikmete ja nõukogu esimehe poolt. Kontsertide keerukate parkimisskeemide välja töötamise ning liigrahvastatusest tulenevate murede lahendamise eest vastutavad külas Käsmu külavanem ja MTÜ Käsmu Külaselts. Seetõttu peame mitte üksnes õiglaseks, vaid ainuvõimalikuks, et kontsertidega seonduvad rendi- jm tulud laekuvad MTÜ-le Käsmu Külaselts.

MTÜ Käsmu Külaselts on valmis tagama Käsmus igal aastal toimuvate kontsertide osas korrektsed ja läbipaistvad rahavood. Rendilepingu sõlmimisel esitab MTÜ Käsmu Külaselts kontsertide korraldajatele korrektsed arved ning deklareerib teenitud tulu ka ministeeriumile ja Maksuametile. Lepingus sätestaksime MTÜ Käsmu Külaselts õiguse kontsertide korraldamiseks asjaomasel territooriumil ja seonduva kohustuse esitada ministeeriumile regulaarne aruandlus ning kanda ministeeriumile kokkulepitav protsent teenitud tuludest (või kokkulepitav fikseeritud summa kontserdi kohta). Ülejäänud summa kasutaks MTÜ Käsmu Külaselts vastavalt põhikirjas sätestatud eesmärkidele küla üldistes huvides – s.t. küla hoidmiseks ja edendamiseks – vastavalt MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosoleku otsusele.

  • Ülaltoodust tulenevalt paluda ministeeriumil välja kuulutada Käsmu piirivalvekordoni territooriumi rendilepingu avalik konkurss ning väljendada MTÜ Käsmu Külaselts huvi ja valmisolekut konkursil osaleda. Leiame, et avalik konkurss on ainuvõimalik viis tagada nimetatud maa-ala läbipaistev ja kogukonna terviklikest huvidest lähtuv haldamine.

Lugupidamisega,

MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikmed

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Altroff
Virge Ong
Mari-Liis Vohli
Inge Aus
Epp Ojalill

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.