Külaelanikud ütlesid sadamale “jah”

https://virumaateataja.postimees.ee/4406295/rahvakusitlus-selgitas-kasmukate-meelsuse-kulaelanikud-utlesid-sadamale-jah

(Virumaa Teataja, 12.02.2018)

Rubriigid: Määratlemata | Külaelanikud ütlesid sadamale “jah” kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu sadama rahvaküsitlus

Hea käsmukas,

Haljala Vallavalitsus on otsustanud korraldada enne Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamist rahvaküsitluse Käsmu elanike arvamuse väljaselgitamiseks. Küsitlusest on õigus osa võtta kõikidel vähemalt 16-aastastel käsmukatel, kes elavad rahvastikuregistri andmetel Käsmu külas.

Vallavalitsuse poolt esitatav küsimus on järgmine: Kas olete nõus Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamisega? Otsustamiseks esitatud detailplaneering on kättesaadav Haljala valla kodulehel http://www.haljala.ee/kasmu-sadama-dp. Käsmu sadama visiooni videoga on võimalik tutvuda siin: https://www.youtube.com/watch?v=w0Q1m08CITQ&feature=youtu.be

Küsitlusele on võimalik vastata elektrooniliselt 8.02.2018 kl 00:00 kuni 9.02.2018 kl 24:00 aadressil www.haljala.ee või Käsmu kaupluse hoones aadressil Merekooli 4, Käsmu, 10.02.2018 kl 10:00 kuni 15:00.

Täiendav info rahvaküsitluse kohta on toodud vallavalitsuse korralduses: K41_Rahvaküsitluse korraldamine (Käsmu sadama DP).

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
külavanem 

 

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu sadama rahvaküsitlus kommenteerimine on välja lülitatud

Aastalõpu tänuavaldus

Hea käsmukas!

Sooviksin toimeka aasta lõpu eel avaldada tänu kõikidele külaelanikele ja Käsmu sõpradele, kes on südames, sõnades ja tegudes aidanud kaasa küla hoidmisele ja edendamisele. Suur rõõm on tõdeda, kui palju teid tegelikkuses on, ning au vahetult kogeda ja tajuda, kuidas küla tervikuna kindlalt edasi astub – tugeva ja tulevikku vaatavana.

Järjekindlalt, samm-sammult viib küla ellu oma arengukava. Sel aastal avasime külapoe, alustasime rahvamaja renoveerimist ning astusime esimesi samme bussijaama ümberkujundamiseks ja ekskursioonibusside liikluse reguleerimiseks, millega seonduvaid arutelusid ka jätkame. Eelseisval aastal võiksime koos jõuda lõpliku lahenduseni Käsmu sadama osas, teha algust Võrkneeme muuli renoveerimisega ning aruteludega küla parkimislahenduste järgmiste etappide üle. Külavanemana seisan küla projektide eest ja toetan kogu oma jõudlusega arengukava eesmärkide saavutamist.

Käsmukaid kogu maailmast ootame kodukülla Käsmu Päevadel 14.-15. juulil 2018, et Eesti Vabariigi juubeliaasta raames ühiselt tähistada Käsmu Rahvamaja 100ndat sünnipäeva.

Soovin kõigile valgust ja soojust, särtsakat aastavahetust ja õnnestunud uut aastat!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Aastalõpu tänuavaldus kommenteerimine on välja lülitatud

Pildikesi Käsmu poe avamiselt ja jõulupeolt

Autor: Tõnu Hellam

Aitäh Sulle, Tõnu!

Rubriigid: Määratlemata | Pildikesi Käsmu poe avamiselt ja jõulupeolt kommenteerimine on välja lülitatud

Omniva postkastil uus asukoht

Rubriigid: Määratlemata | Omniva postkastil uus asukoht kommenteerimine on välja lülitatud

Pildikesi Käsmu kiriku kroonlühtri asendamisest

Hetk ajaloos. 11.12.2017. Käsmu kiriku kroonlühtri mahavõtmine ja asendamine renoveerimise ajaks.

Rubriigid: Määratlemata | Pildikesi Käsmu kiriku kroonlühtri asendamisest kommenteerimine on välja lülitatud

Pildikesi Käsmu rahvamaja suure saali remondist

Rubriigid: Määratlemata | Pildikesi Käsmu rahvamaja suure saali remondist kommenteerimine on välja lülitatud

Kutse Käsmu külapoe avamisele 15.12.2017 kl 17

Rubriigid: Määratlemata | Kutse Käsmu külapoe avamisele 15.12.2017 kl 17 kommenteerimine on välja lülitatud

Virumaa Teataja artikkel 16.11.2017

https://virumaateataja.postimees.ee/4311931/tosin-aastat-lavkaorjust-loppeb

Rubriigid: Määratlemata | Virumaa Teataja artikkel 16.11.2017 kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanem osaleb Eesti külavanemate strateegilise juhtrühma töös

7. oktoobril osales Käsmu külavanem Külaliikumise Kodukant üldkogul Raplas ettepanekuga luua külavanemate strateegiline juhtrühm. Üldkogu kiitis ettepaneku heaks. Juhtrühma esimesteks liikmeteks on Ahti Bleive, Ants Kuningas ja Kristjan Altroff.

Kodukandi missioon on olla Eesti külavanemate esindusorgan ning külavanema institutsiooni kujundaja tänases ja tuleviku-Eestis. Soovime olla suunanäitaja ja võtmepartner riigitasandi õigusloomes ning käehoidja ja nõustaja kohalike omavalitsuste ja külade vahelistes suhetes – esimene valik külavanema institutsiooni puudutavates küsimustes meie riigis.

Juhtrühma eesmärgid:

 • Eesti ühiskonna teadlikkuse suurendamine külavanema rolli olulisusest
 • maapiirkondade külavanematega või külavanema kohusetäitjatega kaetuse tagamine
 • külavanema institutsiooni riiklikult tunnustatud süsteemi välja kujundamine
 • kujundatud süsteemi strateegiline edasiarendamine ja täiustamine kogukondade heaolu tagamiseks läbi aja

Ülesanded:

 • külavanemate koostöövõrgustiku juhtimine ning külavanemate huvide koondamine ja esindamine kõikidel vajalikel tasanditel
 • külavanema institutsiooni määratlemine ja kujundamine
 • külavanemate koolitusvajaduste analüüsimine ja sõnastamine
 • külavanemate ja kohalike omavalitsuste toetamine koostöömudeli rakendamisel

Esmased tegevused:

 • külavanemate (kogukondade) kaasamise mudeli välja töötamine ja parima praktika määratlemine
 • külavanema statuudi juhendmaterjalide uuendamine
 • vastvalitud volikogude poole pöördumine koostöömudeli tutvustamiseks
 • mudeli kommunikeerimine riigi tasandil

Avaldusi külavanemate strateegilise juhtrühma liikmeks astumiseks ootame kandidaatidelt, kellel on:

 • vähemalt 1 aasta pikkune töökogemus külavanemana
 • strateegilise mõtlemise ja süsteemse tervikpildi nägemise võime
 • suutlikkus äratada ellu ideid ja tagada neile toetus vajalikel tasanditel
 • tõsine huvi ja võimalus panustada vabatahtlikult Eesti tulevikuküla kujundamisse
Rubriigid: Määratlemata | Külavanem osaleb Eesti külavanemate strateegilise juhtrühma töös kommenteerimine on välja lülitatud

Põllu tänava olukord Käsmus

Hea Põllu tänava elanik!

Vihula vallale on esitatud taotlused Põllu tänava olukorra parendamiseks Käsmu külas.

Tänasel päeval on Põllu tänaval mitmeid reaalseid vajadusi:

 • Valla ja eraomanike vahelisele sõbralikule kokkuleppele jõudmine Põllu tänava maa omandit puudutavates küsimustes;
 • Põllu tänava teekatte paigaldamise jätkamine, sealhulgas Põllu ja Laane tänavate ühendamine Hundisoo tänava kaudu;
 • Tänavavalgustuse paigaldamine Põllu tänavale;
 • Põllu tänava ja seda ümbritseva territooriumi kuivendamine;
 • Liiklusmärkide paigaldamine Põllu (aga ka Laane ja Lille) tänava otsa (anna-teed mark, õueala märk);
 • Kahele olemasolevale ja ühele rajatavale tänavale ametliku nime andmine;
 • Tuletõrjevee paagi paigaldamine küla üldise turvalisuse huvides.

Loodame valla koostööle ja abile Põllu tänava elanike murede lahendamisel.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Käsmu külavanem

 

 

Rubriigid: Määratlemata | Põllu tänava olukord Käsmus kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts soetas maad

Head sõbrad!

Täna, 5.10.2017 sõlmis MTÜ Käsmu Külaselts eraomanik Mai Aavistoga notariaalse lepingu Käsmu bussijaamas asuva maatüki soetamiseks. Maatüki omandamise eesmärgiks on korraldada ekskursioonibusside parkimine Käsmu bussijaamas vastavalt 28.05.2017 toimunud Käsmu küla üldkoosoleku ning MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosoleku otsustele.

MTÜ Käsmu Külaselts jaoks on tegemist ajaloolise sammuga. Seltsile ei ole seni kuulunud kinnisvara (nii Käsmu Rahvamaja kui Võrkneeme muuli haldab selts Vihula vallaga sõlmitud tasuta kasutamise lepingu alusel). Kinnisvara soetamine võimaldab seltsil tulla vastu külarahva soovile piirata suveperioodil ekskursioonibusside liiklust külas ning parkida bussid turvaliselt bussijaama.

Külakoosolekutel tutvustatud Käsmu bussijaama projekti realiseemiseks oleme taotlenud Vihula vallalt vastavaid kooskõlastusi ja lube. Septembri lõpus esitas MTÜ Käsmu Külaselts Vihula vallavalitsusele lisaks bussiliikluse piiramise ja bussiparkla rajamisega seonduvatele taotlustele ka taotluse uue bussiootepaviljoni püstitamiseks Käsmu bussijaama.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liige


Mai ja Mari-Liis lepingu sõlmimisel

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts soetas maad kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu infoleht

Head sõbrad!

Ilmunud on Käsmu infoleht, sügis 2017.

Infoleht jõuab reedeks kõikidesse Vihula ja Haljala valla postkastidesse ning on loetav ka elektroonilisel kujul siinsamas MTÜ Käsmu Külaselts kodulehel:

Käsmu infoleht

Mõnusat lugemist!

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu infoleht kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkurss

Vihula Vallavalitsus on välja kuulutanud Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkursi. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.oktoober 2017 kell 10. Konkursi tingimustega saab tutvuda siin

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkurss kommenteerimine on välja lülitatud

Suvelõpupidu Käsmu rahvamajas 16.09 kl 20

Rubriigid: Määratlemata | Suvelõpupidu Käsmu rahvamajas 16.09 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Kontsert Käsmu kirikus 16.08 kl 18

Olete oodatud klassikalise muusika kontserdile Käsmu kirikus kolmapäeval 16.8 kl 18. Esinevad sopran Maria Veretenina (Suurbritannia) ja organist Svetlana Kekisheva (Eesti). Sopran Maria Veretenina on esinenud solistina ning ooperilauljana Rootsis, Soomes, Venemaal, Itaalias, Austrias, Ungaris, Saksamaal ja Suurbritannias. Ta on võitnud Grand Prix Londoni rahvusvahelisel laulufestivalil. Tema biograafia on leitav allpool.

Tere tulemast!

Maria Veretenina

on sündinud Tallinnas ning elab hetkel Suurbritannias. Ta on esinenud solistina ning ooperilauljana Rootsis, Soomes, Venemaal, Itaalias, Austrias, Ungaris, Saksamaal ja Suurbritannias. 2011. aastal debüteeris ta solistina Soome Rahvusooperis Helsingis.

Maria alustas oma lauluõpinguid Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis Maarika Eensalu juures ning samal ajal käis ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ettevalmistuskursusel prof. Tamara Novitšenko juhendamisel. Maria on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat laulmise erialal (õpetajaks dots. Nadja Kurem ja prof. Jaakko Ryhänen), jätkas õpinguid EMTA magistrantuuris prof. Jaakko Ryhäneni juures ja seejärel täiendas end Santa Cecilia akadeemias Roomas, Itaalia (Prof. Rebecca Berg).

2001.a. sai ta I preemia Läänemeremaade noorte rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu rahvusvahelisel konkursil ja samal aastal – II preemia noorterahvusvahelisel konkursil “Saules Starini 2002” (Daugavpils, Leedu), 2005.a. osales Eesti rahvamusika konkursil “Muusikatriad”  (Viljandi, Eesti), kui sai I preemia ja auhinda Parima interpretatsiooni eest, 2006.a. sai diplomi rahvusvahelisel konkursil “Merevaikkollane ööbik” (Kaliningrad, Venemaa), 2006.a. võttis osa IV rahvusvahelisest Isabella Jurjeva nimelisest vene romansi konkursist (Tallinn, Eesti), kus võitis II preemia, 2006.a. sai II preemia ja erilist auhinda kohustusliku laulu eest Hendrik Krummi nimelisel lauljate konkursil (Kuresaare, Eesti), 2009.a. sai Eesti noorte interpreetide konkursi “Con brio” finalistiks, 2009.a. võitis III preemia VI Klaudia Taevi nimelisel konkursil.

Sellel aastal Maria sai Grand Prix rahvusvahelisel konkursil Londonis, mis oli pühendatud vene-inglise muusikale.

Rubriigid: Määratlemata | Kontsert Käsmu kirikus 16.08 kl 18 kommenteerimine on välja lülitatud

Lahemaa Challenge 2017

Hea käsmukas,

26. augustil 2017 toimub Vihula vallas teistkordselt ultra- ja maastikujooksuüritus “Lahemaa Challenge 2017” (http://running100k.ee/), mille rajad läbivad ka Käsmu küla.

Rada on planeeritud Võsu spordihoone juurest Käsmu järve äärde mööda kergliiklusteed. Pärast seda põigatakse korraks ka küla peatänavale (umbes 4-500m lõigule) ning siis uuesti RMK radadele metsa, ning hiljem mööda kergliiklusteed tagasi Võsule.

Kui märkate mõned päevad varem metsas punaseid linte, võite olla kindlad, et need on paigaldatud seoses võistlusega ning koristatakse kohe võistlusjärgse päeva hommikul.

Kui Käsmus on neid, kes oleksid huvitatud osalema jooksuüritusel vabatahtlikuna (näitama osalejatele suunda; pakkuma teeninduspunktis vett), palume ühendust võtta ürituse korraldajatega aadressil info@running100k.ee.

Rubriigid: Määratlemata | Lahemaa Challenge 2017 kommenteerimine on välja lülitatud

Kontsert Käsmu kirikus 15.07 kl 19

Laupäeval 15. juulil kell 19 on Käsmu kirikus klassikalise muusika kontsert.

Johann Sebastian Bachi ja Eesti klassikalist muusikat esitavad Tallinna Jaani koguduse organist Tiia Tenno orelil ja Leena Laas viiulil.

Sissepääs vaba.

Tere tulemast!

 

Rubriigid: Määratlemata | Kontsert Käsmu kirikus 15.07 kl 19 kommenteerimine on välja lülitatud

Heategevus Käsmu rahvamajas 6-16.07

Rubriigid: Määratlemata | Heategevus Käsmu rahvamajas 6-16.07 kommenteerimine on välja lülitatud

Joosep Kristenbruni mälestusõhtu 30. juunil kl 18

Kutse

30. juunil möödub 100 aastat päevast, mil siit ilmast lahkus mees, kes on jätnud Käsmu ajalukku võib olla kõige suurema jälje – Käsmu purjelaevanduse suurmees Joosep Kristenbrun.

Mõned näited tema tegemistest:
– Tema lasi ehitada Käsmu merekooli, mille hoone kuulus temale
– Tema oli Käsmu Merekooli asutamise üks peamistest algatajatest ja selle tegevuse juhatajatest 
– Tema lasi ehitada kõige rohkem purjelaevu Käsmu rannas, sh esimese ookeanipurjelaeva
– Temale kuulus suurim osalus Käsmu purjelaevades
– Tema asutas Käsmu esimese kaupluse ja oli ise selle pidajaks
– Tema abiga ehitati Käsmu rahvamaja
– Tema tegi suurima annetuse nii Käsmu majaka ehitamiseks kui ka Käsmu kiriku oreli soetamiseks jne.
– Tema oli vääriliseks partneriks mõisnikele ja kaupmeestele lähemal ja kaugel, tal oli koostööpartnereid üle Euroopa 
– Selliselt oli ta oli suunanäitajaks, eestvedajaks ja eeskujuks paljudele lähemal ja kaugemal.

Tähistame selle tõenäoliselt kõige märkimisväärseima käsmulase mälestust reedel 30.6 kl 18 Käsmu kirikus, süütame mälestusküünla tema haual ja seejärel koguneme Käsmu Meremuuseumis ühise kohvilaua taga.

Tere tulemast osalema
Käsmu kogudus ja Käsmu Meremuuseum

Lähem info: Urmas Karileet või Aarne Vaik või Triin Saks

Rubriigid: Määratlemata | Joosep Kristenbruni mälestusõhtu 30. juunil kl 18 kommenteerimine on välja lülitatud